ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (08/03/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

65

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Κοινής Επιτροπής   Παρακολούθησης  της προγραμματικής σύμβασης - για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του έργου  με τίτλο: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (A.M.: 15/2018), ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών κατά 72 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και 30-4-2022 (από 17-2-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της 1ης παράτασης) (με αναθεώρηση).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Α.  Την  2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου με τίτλο  «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας κατά  72 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και 30-4-2022 (από 17-2-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της 1ης παράτασης) (με αναθεώρηση) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

Β. Το σχέδιο του κατά α/α: 3ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (2η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία .

2

66

 

Έγκριση ή μη  οικονομικής ενίσχυσης στον Σύλλογο «Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 €  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Συλλόγου «Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για  την κάλυψη αναγκών δυο εκδηλώσεων οι οποίες πρόκειται να διοργανωθούν  στις 13 Μαρτίου 2022 & 07 Μαΐου 2022, στα πλαίσια του Εορτασμού των 200 χρόνων από το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ της Νάουσας.

3

67

 

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στην Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας «Αναστάσιος Μιχαήλ ο λόγιος» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00 €  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Συλλόγου «Αναστάσιος Μιχαήλ ο λόγιος» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για  την κάλυψη αναγκών των δράσεών του  έτους 2022 και συγκεκριμένα για:  Ψηφιοποίηση των παλαιοτέρων τευχών του περιοδικού «ΝΙΑΟΥΣΤΑ» , Ετήσιος κύκλος διαλέξεων σχετικά με τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Νάουσας το 1822, Δράσεις γνωριμίας μαθητών των σχολείων με τον αρχαίο και τον  σύγχρονο πολιτισμό της περιοχής)

4

68

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Νάουσας  2023-2026

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποβολή Σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων Μόνιμου Προσωπικού στον Δήμο Νάουσας για τα έτη 2023-2026, σύμφωνα με τα παρακάτω

Σχέδιο 2023

-      1η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΤΑ

-      Στελέχωση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης το έτος 2022 ενός υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού  επιβάλλεται η κάλυψη της θέσης με πρόσληψη.

 

-      2η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Στελέχωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης  το έτος 2022 ενός υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Δασολόγων επιβάλλεται η κάλυψη της θέσης με πρόσληψη.

-      3η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στελέχωση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας

Λόγω συνταξιοδότησης , ενός υπαλλήλου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών προτείνεται η       κάλυψη της θέσης  με πρόσληψη.

-      4η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών

Λόγω συνταξιοδότησης , προτείνεται η κάλυψη της θέσης  δύο (2) υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Διοικητικού με πρόσληψη.

 

-      5η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Στελέχωση του τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος 

Λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης , προτείνεται η κάλυψη της θέσης  ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εργατών καθαριότητας , συνοδών απορ/ρων, εργ. Εξωτ. Χωρ.).

 

Σχέδιο 2026

-      1η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΤΑ

Στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας

Λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης  ενός υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Δικηγόρων ( με έμμισθη εντολή) επιβάλλεται η κάλυψη της θέσης με πρόσληψη.

-      2η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΤΑ

Στελέχωση της Δ/νσης Πολεοδομίας

Λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης  προτείνεται η κάλυψη μίας θέσης κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  με  πρόσληψη.

Οι ανάλογες πιστώσεις για την  κάλυψη της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών μετά την έγκρισή τους

 

5

69

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  της δαπάνης  και την εξειδίκευση της  πίστωσης ποσού  3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6733 (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση άμεσων οικονομικών αναγκών ως παρακάτω :

 

  1. Σ. Σ.  3.000,00 ευρώ ( σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 70/25-02-2022 Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας )

  Ανωτέρω εμφανίζονται μόνο τα αρχικά του  δημότη λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα πλήρη στοιχεία του δημότη βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας.

6

70

Απόδοση  λογαριασμών  των  πάγιων  προκαταβολών Τοπικών Κοινοτήτων για  το  έτος  2021   και απαλλαγή υπολόγων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  των παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων των προαναφερθέντων στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης υπολόγων    για  το  έτος  2021  

Εγκρίνει την  απαλλαγή  των υπολόγων προέδρων

7

71

Έγκριση ή μη πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση του    Κυλικείου που βρίσκεται εντός του Κλειστού Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στο Άλσος του Αγ. Νικολάου, συνολικού εμβαδού 115 τ.μ., του Δήμου Νάουσας, για τέσσερα ( 4) χρόνια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει το από 02-03-2022  πρακτικό της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του    Κυλικείου που βρίσκεται εντός του Κλειστού Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στο Άλσος του Αγ. Νικολάου, συνολικού εμβαδού 115 τ.μ., του Δήμου Νάουσας, για τέσσερα ( 4) χρόνια.

Κατακυρώνει  το αποτέλεσμα της δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του    Κυλικείου που βρίσκεται εντός του Κλειστού Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στο Άλσος του Αγ. Νικολάου, συνολικού εμβαδού 115 τ.μ., του Δήμου Νάουσας, για τέσσερα ( 4) χρόνια. στον  πλειοδότη «ΛΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»  με έδρα την Νάουσα , της   οποίας  η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  450,00  € μηνιαίως  ,  διότι προσέφερε το υψηλότερο τίμημα, με την εγγύηση του Αντωνίου Λάλου του Γεωργίου, κατοίκου Νάουσας και με Α.Δ.Τ. Ξ 835165,  ο  οποίος  έγινε αποδεκτός ως εγγυητής .

 

8

72

Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Τ.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 2η Αναμόρφωση του    Προϋπολογισμού έτους  2022 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

9

73

Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ

 

10

74

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Κοινοτήτων Δ.Η.Π. Νάουσας  έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.      Συστήνει και χορηγεί Πάγια Προκαταβολή στις   Κοινότητες του Δήμου Νάουσας  σε βάρος της σχετικής πίστωσης του παραπάνω κωδικού εξόδων του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022 ως  εξής:

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

02.00.8251.002

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Κοπανού

2.000,00

02.00.8251.003

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Νάουσας

6.000,00

02.00.8251.004

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Επισκοπής Νάουσας

2.000,00

02.00.8251.005

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Λευκαδίων

2.000,00

02.00.8251.006

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μαρίνας

2.000,00

02.00.8251.007

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μονοσπίτων

2.000,00

02.00.8251.008

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Χαρίεσσας

2.000,00

02.00.8251.009

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αγγελοχωρίου

2.000,00

02.00.8251.010

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ζερβοχωρίου

2.000,00

02.00.8251.011

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Πολυπλάτανου

2.000,00

02.00.8251.012

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αρκοχωρίου

1.000,00

02.00.8251.013

Πάγια προκαταβολή  Κοινότητας Γιαννακοχωρίου

2.000,00

02.00.8251.014

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ροδοχωρίου

2.000,00

02.00.8251.015

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Στενημάχου

2.000,00

 

Οι υπόλογοι πρόεδροι των κοινοτήτων για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής για τις Κοινότητες, στο όνομα των οποίων θα εκδοθεί το σχετικό Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, έχουν οριστεί με την απόφαση 284/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου και  θα ενεργούν πληρωμές σε βάρος του παρακάτω κωδικού αριθμού του Προϋπολογισμού 2021. Η έγκριση και η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την πραγματοποίηση της δαπάνης : 

Κωδικός Λογαριασμού Προυπολ. 2022

Περιγραφή

ΠΟΣΟ

02.30.6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

30.000,00

Το είδος των δαπανών που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της παγίας προκαταβολής και αφορά σε οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που καθορίζει ο νόμος  3852/2010 όπως  αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

 

11

75

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας εκθεσιακού υλικού, επετειακών σημαιών και αναμνηστικών ενόψει του εορτασμού της 200ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και εξειδίκευση των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 17.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α.02.00.6443.004 (Πραγματοποίηση εκδηλώσεων 200ης επετείου Ολοκαυτώματος Νάουσας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies