ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (04/06/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

04/06/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  24ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (04/06/2021)

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

221

Έγκριση 2η παράτασης   χρονοδιαγράμματος εκπόνησης  της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση νοσοκομείο πόλης Νάουσας»"

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  2η παράταση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης,  που αφορά στην έγκριση των μελετών της Ά Φάσης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Αρχή, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 05-09-2021 με αντίστοιχη μετάθεση όλων  των χρονικών σημείων έναρξης και λήξης  των μελετητικών δράσεων ή κατηγορίας μελέτης

2

222

Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους  

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την οικονομική ενίσχυση των παρακάτω Συλλόγων  διότι δεν υλοποιήθηκε η δαπάνη στο έτος 2020 αναλυτικά ως εξής:

 (α) 9.500,00 οικονομική ενίσχυση στο  Συλλόγου «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»

(β) 1.500,00 ευρώ  οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου «Ο ΠΥΡΣΟΣ»

 (γ) 1.400,00 ευρώ οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου «Ο ΠΥΡΣΟΣ»

3

223

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Νάουσας (2η κατάσταση δαπάνης)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 93Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.003)  συνολικού ποσού 1.197,47 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 6/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

4

224

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 145/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (λόγω λάθους τιμής μονάδας και Φ.Π.Α) ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ή  ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-1

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες)

Την ανάκληση της με αρ. 145/2021 Απόφασης Οικονομικής επιτροπής  λόγο ότι εκ παραδρομής έγινε λάθος στην τιμή μονάδας και στο % του Φ.Π.Α

Την έγκριση της δαπάνης 1.908,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6631.001 (προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού) την ανάγκη για της προμήθειας υφασμάτινης μάσκας προσώπου πολλαπλών χρήσεων εναντία της νόσου Covid-19

Την κατανομή της εξιδεικευμένης πίστωσης 1.908,00 ευρώ σε βάρος του  Κ.Α. 02.15.6631.001 (προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού)

5

225

Έγκριση ή μη δαπανών ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο έτους 2021 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.736,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6235.001 (Υπηρεσία ενοικιάσεων κινηματογραφικών ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας

6

226

Έγκριση ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους του  ιδιωτικού  συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρίας  «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 02.15.6235.001 (Υπηρεσία ενοικιάσεων κινηματογραφικών ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο.

7

227

Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ της Βάντση Ευθυμίας του Τραϊανού λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ της Βάντση Ευθυμίας του Τραϊανού λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου  συνολικού ποσού  28,94  ευρώ

8

228

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημοτικού καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ» της  «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.» ποσού 2082,36 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή

9

229

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΠΟΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Μπόλα Αντωνίου του Πέτρου ποσού 464,59 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

10

230

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του κ. Λοτσιόπουλου Γεωργίου του Νικολάου ποσού  273,64  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

11

231

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημητρίου Κάππα του Κωνσταντίνου   712,25  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

12

232

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο,Ε,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα  της  εταιρίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε  ποσού 867,65  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.         

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

13

233

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή   (1η) έτους 2021 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Αρβανιτάκη Αντωνία ) σχετικό ΧΕΠ απόδοσης πάγιας προκαταβολής (0079B/11-03-2021 ΚΑΕ  80.8251.017) συνολικού ποσού 2.719,37 € σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6221  «ταχυδρομικά τέλη» & Κ.Α. 02.00.6162.001 «Δαπάνες  υποθηκοφυλακείου  ακίνητης περιουσίας Δήμου Νάουσας», όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.           

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies