ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (28/05/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

28/05/2021

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

204

«Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

2

205

«Έγκριση μελέτης σκοπιμότητας με Αρ. πρωτ.: 7678/21-05-2021 στο πλαίσιο της υποβολής προτεινόμενου έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στην πρόσκληση ΑΤ09»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την με αρ. πρωτ. 7678/21-05-2021 Μελέτη  σκοπιμότητας για το έργο «Κατασκευή φράγματος στην περιοχή Γκλόμπα του Δ. Νάουσας». Η συνολική αμοιβή, χωρίς ΦΠΑ είναι ίση με 467.816 €, μέσω  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09

3

206

«Παράταση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (Α’ 204)»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση των υπ αριθμ 20805/18-12-2020, 20806/18-12-2020 και 20807/18-12-2020 συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  στα πλαίσια του πέμπτου και έκτου εδαφίου της  παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (Α΄204)), στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας μέχρι την 30/6/2021   

4

207

«Έγκριση για έκτακτες εκτός έδρας κίνησης του οχήματος Passat ΚΗΥ-7385 για άμεση μεταφορά & παραλαβή των ανταλλακτικών των απορριμματοφόρων οχημάτων στη Θεσσαλονίκη έως 31-12-2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις έκτακτες εκτός έδρας και ορίων Π.Ε. μετακινήσεις  του επιβατικού αυτοκινήτου Passat με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΥ-7385 του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας  στην Θεσσαλονίκη έως 31-12-2021 για άμεση μεταφορά & παραλαβή των ανταλλακτικών των απορριμματοφόρων οχημάτων.

 

5

208

Ορισμός Συμβολαιογράφου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει και αναθέτει  στη συμβολαιογράφο Νάουσας κα Άννα Ανδρεάδου τη σύνταξη πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 5036/7-5-2021 δανειστικού συμβολαίου

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

209

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Πολυπλατάνου» (1η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.011).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 101Β/13-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.011  συνολικού ποσού 1.315,77 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυπλατάνου , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

2

210

«Έγκριση πρακτικών ΕΠΑΝΗΛΗΠΤΙΚΗΣ φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό  της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας, που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο την 11η Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30-14.00  ως εξής.

Για την 2η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 60α,60β,60γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.980 κ.μ. ξυλείας οξυάς, πεύκης κηρύσσει το διαγωνισμό   ΑΓΟΝΟ.

Για την 3η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 59β,59γ,61γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 2.530 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός, πεύκης κλπ  κηρύσσει το διαγωνισμό  ΑΓΟΝΟ .

Για την 5η ΟΜΑΔΑ που αφορά το λήμμα της συστάδας 19α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.260 κ.μ. ξυλείας οξυάς κηρύσσει το διαγωνισμό  ΑΓΟΝΟ.

Για την 6η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 20,21α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.750 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός κηρύσσει το διαγωνισμό  ΑΓΟΝΟ.

Για την 7η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 21β,21γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.950 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός  κηρύσσει το διαγωνισμό  ΑΓΟΝΟ

3

211

«Έγκριση πρακτικών ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό  της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 2.670 κ.μ. ξυλείας  δρυός, καστανιάς, φιλύρας κλπ.  Και κηρύσσει το διαγωνισμό  ΑΓΟΝΟ

4

212

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.

5

213

 Έγκριση ή μη, της 13ης παράτασης της  3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της  13ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» κατά (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες - (Αρ. Μελ. 67/2017)  .

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την 13ης παράταση της  3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της  13ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» κατά (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες - (Αρ. Μελ. 67/2017)  .

6

214

Πρόσληψη ναυαγοσώστη για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου                                   Δ.Ε. Ειρηνούπολης »

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Πρόσληψη ναυαγοσώστη για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου                                   Δ.Ε. Ειρηνούπολης

7

215

Πρόσληψη YE Εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο                         Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δ.Ε. Ειρηνούπολης »

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Πρόσληψη YE Εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο                         Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δ.Ε. Ειρηνούπολης

8

216

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο,Ε,

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο,Ε

9

217

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ

10

218

΄Εγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

 

11

219

Έγκριση της ενιαίας μελέτης για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας», ενδεικτικού προϋπολογισμού και την έγκριση των όρων διακήρυξης για ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  ενιαία  μελέτης για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας», ενδεικτικού προϋπολογισμού και την έγκριση των όρων διακήρυξης για ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων.

 

12

220

Έγκριση ή μη δαπάνης έντυπης προβολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως τουριστικός προορισμός και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη έντυπης προβολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως τουριστικός προορισμός και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies