ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (19/05/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

19/05/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  20ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (19/05/2021)

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

159

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης των παρακάτω θεμάτων:

              ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας", Α.Μ.: 24/2020, προϋπολογισμού 195.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση επικαιροποίησης της, με αρ. 24/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.»

               ΘΕΜΑ 2ο: «Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. KOΠΑΝΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ", Α.Μ.: 4/2015, προϋπολογισμού 280.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.»

2

160

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας", Α.Μ.: 24/2020, προϋπολογισμού 195.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση επικαιροποίησης της, με αρ. 24/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας»  Α.Μ.: 24/2020, προϋπολογισμού 195.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Εγκρίνει την επικαιροποίηση της υπ' αριθμόν  24/2020  μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.  του έργου με τίτλο  «Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας» 

   Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισμού και ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36/Α/9-03-2021), ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.      ΚΥΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – πρόεδρος.

2.      ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3.      ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.     ΧΑΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Αναπληρώτρια του προέδρου

2.     ΠΑΠΑΣΤΟΊΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3.     ΤΣΙΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : «Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας

3

161

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. KOΠΑΝΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ", Α.Μ.: 4/2015, προϋπολογισμού 280.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. KOΠΑΝΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ", Α.Μ.: 4/2015, προϋπολογισμού 280.000,00€ (με Φ.Π.Α.), όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου και εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2.     Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισμού και ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36/Α/9-03-2021), ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.     ΚΥΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – πρόεδρος.

2.     ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –Μέλος

3.     ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.     ΧΑΊΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Αναπληρώτρια του προέδρου

2.     ΠΑΠΑΣΤΟΊΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Αναπληρωματικό Μέλος

3.     ΤΣΙΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Αναπληρωματικό Μέλος

4.     Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου με τίτλο : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. KOΠΑΝΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ", Α.Μ.: 4/2015, προϋπολογισμού 280.000,00€ (με Φ.Π.Α.), ως εξής:

 

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

162

  Ν  Πρόσληψη 2 YE Εργατών φροντίδας

       αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες  ανάγκες

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη δύο  (2) ΥΕ εργατών  φροντίδας αδέσποτων ζώων, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την  Αντιδημαρχία Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α 02.35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»  ποσό 3.600,00€ και στον Κ.Α 02.35.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 1.080,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

2

163

Πρόσληψη μίας/ενός καθαρίστριας/ή για τον καθαρισμό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη μίας/ενός  (1) ΥΕ καθαρίστριας  για τον καθαρισμό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με μειωμένο ωράριο (τρείς ώρες), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, για το Αυτοτελές Τμήμα Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού   του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  .

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α 02.35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»  ποσό 800,00€ και στον Κ.Α 02.35.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 240,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας

3

164

Έγκριση 2ου  πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού  για τη διενέργεια του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, που αφορά: την "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ αριθμ. 6947/11-05-2021 2ο πρακτικό αποτελέσματος δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού  για τη διενέργεια του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, που αφορά την : "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"»

 Απορρίπτει την εταιρεία SKUBA Hellas διότι δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα το φάκελο ως όφειλε και σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 “Λόγοι απόρριψης προσφορών” της διακήρυξης.

Κηρύσσει  οριστικούς   αναδόχους ανά τμήμα 

4

165

«Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 10β, 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 23α, 23β,56β, 57α, 57β, 57δ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων 10β, 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 23α, 23β,56β, 57α, 57β, 57δ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας, ως εξής:

Για την 1η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 56β,57α,57β,57δ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 2.080 κ.μ. ξυλείας οξυάς, πεύκης, κατακυρώνει στον πλειοδότη «Δάμτσιο Ιωάννης του Αθανασίου» με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

26 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

32 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

61 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

23 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

56 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Για την 2η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 60α,60β,60γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.980 κ.μ. ξυλείας οξυάς, πεύκης κηρύσσει τον διαγωνισμό ΑΓΟΝΟ.

Για την 3η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 59β,59γ,61γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 2.530 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός, πεύκης κλπ κηρύσσει τον διαγωνισμό ΑΓΟΝΟ.

Για την 4η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 10β,23α,23β του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 2.210 κ.μ. ξυλείας οξυάς  κατακυρώνει στον πλειοδότη «Δάμτσιο Ιωάννη του Αθανασίου» με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

27 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

36 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

61 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Για την 5η ΟΜΑΔΑ που αφορά το λήμμα της συστάδας 19α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.260 κ.μ. ξυλείας οξυάς κηρύσσει τον διαγωνισμό ΑΓΟΝΟ.

Για την 6η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 20,21α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.750 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός κηρύσσει τον διαγωνισμό ΑΓΟΝΟ.

Για την 7η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 21β,21γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.950 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός κηρύσσει τον διαγωνισμό ΑΓΟΝΟ

5

166

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του κ. Λοτσιόπουλου Γεωργίου του Νικολάου με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   233,64  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

6

167

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα  της  εταιρίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  867,65  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.          

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

7

168

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την ΜΑΥΡΙΔΗΣ-ΒΑΤΑΓΚΑΣ Ο.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημοτικού καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ» της  «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.» με τις ανάλογες προσαυξήσεις :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  2082,36 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

8

169

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη του Στεργίου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Ιωάννη Γιαννούλη του Στεργίου  με τις ανάλογες προσαυξήσεις:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  109,81  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

9

170

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα Δημήτριο του Κωνσταντίνου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημητρίου Κάππα του Κωνσταντίνου   με τις ανάλογες προσαυξήσεις:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   712,25  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

10

171

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Μπόλα Αντωνίου του Πέτρου   με τις ανάλογες προσαυξήσεις:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   464,59 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Η ως άνω διαγραφή δύναται να πραγματοποιηθεί και από επόμενες πληρωμές μισθωμάτων του οφειλέτη, εάν αυτός έχει ήδη αποπληρώσει το συνολικό μίσθωμα του μήνα στον οποίο αναφέρεται η διαγραφή.

11

172

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Λαογραφικό σύλλογο «ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Λαογραφικού Συλλόγου «ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» για την διοργάνωση εκδηλώσεων  με τίτλο: α)  «5η ΓΙΟΡΤΗ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ»  & β) «Περιβαλλοντική εκδρομή- ξενάγηση πολιτιστικών συλλόγων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων».

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 500,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Λαογραφικό Σύλλογο «ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021, για την διοργάνωση εκδήλωσης  με τίτλο:  «5η ΓΙΟΡΤΗ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ»

3.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 500,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Λαογραφικό Σύλλογο «ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021, για την διοργάνωση εκδήλωσης  με τίτλο:  «Περιβαλλοντική εκδρομή- ξενάγηση πολιτιστικών συλλόγων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων».

12

173

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Εκπολιτιστικός γυμναστικός σύλλογος Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Εκπολιτιστικού Γυμναστικού Συλλόγου Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» για έξοδα μετακίνησης – διατροφής- διαμονής κ.α.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Εκπολιτιστικού Γυμναστικού Συλλόγου Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021, για έξοδα μετακίνησης – διατροφής- διαμονής κ.α.

13

174

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   «Ελληνικού Ορειβατικού  Συλλόγου Νάουσας»

 για έξοδα μετακίνησης αθλητών του Ε.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ σε προπονητικές αποστολές.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   «Ελληνικού Ορειβατικού  Συλλόγου Νάουσας»  σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021, για έξοδα μετακίνησης αθλητών του Ε.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ σε προπονητικές αποστολές.

14

175

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Συλλόγου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του    Συλλόγου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» για έξοδα διοργάνωσης φεστιβάλ φιλαρμονικών

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του    Συλλόγου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»  σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

15

176

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ζερβοχωρίου» (1η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.010).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 100Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.010  συνολικού ποσού 998,82 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 3/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζερβοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

16

177

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αγγελοχωρίου» (1η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.009).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 99Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.009  συνολικού ποσού 774,28 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγελοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

17

178

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 4.650,00 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 02.00.6433(Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) για την προμήθεια αναμνηστικών εθιμοτυπίας για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας

18

179

 Έγκριση ή μη δαπάνης έντυπης προβολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως τουριστικός προορισμός και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  τη δαπάνη και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.250,00 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας για την έντυπη προβολή του Δήμου Η.Π. Νάουσας

19

180

Έγκριση ή μη  πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 11/05/2021  πρακτικό της  φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας της επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης– εκμίσθωσης ξυλείας του Τμήματος Δημοτικών δασών για το 2021.

Κηρύσσει τον διαγωνισμό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του λήμματος της συστάδας 40β του Δημοτικού δάσους Νάουσας ΑΓΟΝΟ.

20

181

«Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης 1.562,4€ (με το Φ.Π.Α. 24%) για την υπηρεσία <<Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων του ενταγμένου έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας»>> δυνάμει της από 7067/12-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008592558) τεχνικής περιγραφής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.562,4€ (με το Φ.Π.Α. 24%) για την υπηρεσία <<Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων του ενταγμένου έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας»>> δυνάμει της από 7067/12-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008592558) τεχνικής περιγραφής,  σε βάρος Κ.Α. 02.15.6117.001  (Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας

21

182

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας", Α.Μ.: 1/2020, προϋπολογισμού 704.623,92€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης και επικαιροποίησης της υπ' αριθμόν 1/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

5.     Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο : "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ", Εκτιμώμενης αξίας  704.623,92 Ευρώ (με Φ.Π.Α.  24% ), όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου και εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

6.     Εγκρίνει τη νέα δεύτερη επικαιροποίηση της υπ' αριθμόν 1/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.  του έργου με τίτλο : "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ", Εκτιμώμενης αξίας  704.623,92 Ευρώ (με Φ.Π.Α.  24% )

Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισμού και ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36/Α/9-03-2021),

22

183

Έγκριση ή μη προμήθειας αντιδραστηρίων δισκίων για το φωτόμετρο τριπλού μήκους κύματος, που χρησιμοποιείται για την ανάλυση νερού των πισινών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

·       Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.001 (Λοιπός εξοπλισμός - Δ. Νάουσας) για την προμήθεια αντιδραστηρίων δισκίων (ταμπλέτες για χλώριο, ταμπλέτες για pH, ταμπλέτες για κυανουρικό οξύ) που είναι απαραίτητες για το φωτόμετρο τριπλού μήκους κύματος, που χρησιμοποιείται για την ανάλυση νερού των πισινών του δημοτικού κολυμβητηρίου Νάουσας .

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 300,00  ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.001 (Λοιπός εξοπλισμός - Δ. Νάουσας)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας

23

184

Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη εκτός έδρας μετακίνηση του Φορτηγού αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΟ-8988 του Δήμου, στην Αραβησσό της Π.Ε. Πέλλας στις 14-05-2021 με επιστροφή στις 14-05-2021 για υπηρεσιακούς λόγους (έκτακτη μεταφορά Πίσσας).

24

185

Έγκριση κίνησης απορριμματοφόρων οχημάτων εκτός ορίου Νομού από 14/05/2021 έως 31/12/2021 λόγω απρόβλεπτων βλαβών των απορριμματοκιβωτίων (press- container)»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτός έδρας μετακίνηση απορριμματοφόρων οχημάτων εκτός ορίου Νομού(από το Δήμο Νάουσας στο Χ.Υ.Τ.Α. Έδεσσας) λόγω των απρόβλεπτων & απρογραμμάτιστων βλαβών που συμβαίνουν  σε ένα  από τα δύο απορριμματοκιβώτια (press-container), την  αποφυγή συσσώρευσης απορριμμάτων στο ΣΜΑ Νάουσας (περιοχή Μονόσπιτα) και  την εναπόθεση απορριμμάτων άμεσα στο Χ.Υ.Τ.Α. Έδεσσας ,για το χρονικό διάστημα από 14/05/2021 έως 31/12/2021, των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Νάουσας

25

186

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας – Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη άρδευσης για τους κάτωθι οφειλέτες του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας και για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας,  ως εξής:

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΣΟ 200,00 €

ΚΟΥΝΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΟΣΟ 760 €

26

187

Έγκριση ή μη πρόσληψης 2 ατόμων ΥΕ εργατών για Υπηρεσία Πρασίνου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων για την άμεση κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει κατά 3.600,00€ τον  Κ.Α. 02.35.6041 για τις «Τακτικές αποδοχές»  και 1.080,00€ τον  Κ.Α. 02.35.6054 για τις «Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου προσωπικού» του  προϋπολογισμού έτους 2021.

27

188

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα παράτασης κατά ένα έτος μετά τη λήξη του πρώτου έτους, οι οποίοι θα καλύψουν ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος -Τμήμα Πρασίνου, των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων   2 άτομα

Οι δαπάνες των παραπάνω εργαζομένων  βαρύνουν 1. α) τον κωδ. 02.35.6041 (Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με το ποσό των 12.600,00 €) και β) κωδ. 02.35.6054 (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού με το ποσό των 3.780,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2021, 2. α) τον κωδ. 02.35.6041 (Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με το ποσό των 21.600,00 €) και β) κωδ. 02.35.6054 (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού με το ποσό των 6.480,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2022 και  3. α) τον κωδ. 02.35.6041 (Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με το ποσό των 9.000,00 €) και β) κωδ. 02.35.6054 (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού με το ποσό των 2.700,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2023.

Το παραπάνω  πρόγραμμα είναι επιχορηγούμενο από τον ΟΑΕΔ με ανώτατο όριο κάλυψης του μηνιαίου μισθολογικού κόστους τα 750,00€.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies