ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (05/05/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

05/05/2021

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

149

Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη εκτός έδρας μετακίνηση του επιβατικού αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΗ 6547 του Δήμου, στην Θεσσαλονίκη στις 05-05-2021 με επιστροφή στις 05-05-2021 για υπηρεσιακούς λόγους.

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

150

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων» (1η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.005).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.005)  συνολικού ποσού 697,48 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

2

151

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μαρίνας » (1ηκατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.006 ).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 96B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.006)  συνολικού ποσού 781,20 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 4/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρίνας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

3

152

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου » (1η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.014).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 103B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.014)  συνολικού ποσού 788,64 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

4

153

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης  ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (Αρ. Μελ.: 44/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030978), κατά (30) ΤΡΙΑΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την  1η παράταση -με αναθεωρήσεις- της 2ης  ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (Αρ. Μελ.: 44/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030978), κατά (30) ΤΡΙΑΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου .

Συγκεκριμένα εγκρίνει:

‣ την 1ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση που είναι όμως μηδενική βάσει της ισχ. νομοθεσίας) κατά (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες δηλ. έως και 16-05-2021, (από 16-04-2021 που ισχύει σήμερα σύμφωνα με την  υπ' αρ. πρωτ. 20826/17-12-2020 εργολαβική Σύμβαση)

► την έναρξη της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου στις 17-05-2021(αντί 17-04-21 που ιχύει σήμερα βάσει της σύμβασης με πέρας να εξακολουθεί να είναι στις 16-06-21),

χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 16-06-2021.

 

Επομένως το Χρονοδιάγραμμα εργασιών θα  διαμορφωθεί ως εξής:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-12-2020 έως και 31-03-2021

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-02-2021 έως και 16-05-2021(+30 ημέρες)

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-05-2021 έως και 16-06-2021 όπου και το πέρας του έργου

 

5

154

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης  ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού», (Αρ.Μελ.:46/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986), κατά (30) ΤΡΙΑΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την  1η παράταση -με αναθεωρήσεις- της 2ης  ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού», (Αρ.Μελ.:46/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986), κατά (30) ΤΡΙΑΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου .

Συγκεκριμένα εγκρίνει:

‣ την 1η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση που είναι όμως μηδενική βάσει της ισχ. νομοθεσίας) κατά (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες δηλ. έως και 16-05-2021, (από 16-04-2021 που ισχύει σήμερα σύμφωνα με την  υπ' αρ. πρωτ. 20825/17-12-2020 εργολαβική Σύμβαση)

► την έναρξη της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου στις 17-05-2021 (αντί 17-04-21 που ιχύει σήμερα βάσει της σύμβασης) με πέρας να παραμένει στις 16-06-2021 ,

χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 16-08-2021.

Επομένως το Χρονοδιάγραμμα εργασιών θα  διαμορφωθεί ως εξής:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-12-2020 έως και 31-03-2021

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-02-2021 έως και 16-05-2021(+30 ημέρες)

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-05-2021 έως και 16-06-2021

► Λοιπές εργασίες : από 17-06-2021 έως και 16-08-2021 όπου και το πέρας του έργου.

6

155

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.

Ανάδοχος:  ''ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.''

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την  1η Παράταση  του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης  εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

Συγκεκριμένα εγκρίνει:

►την 2η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά (72) εβδομήντα δύο ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και 10-05-2021, (από 27-02-2021 που ισχύει σήμερα βάση της υπόψη (6.) Απόφασης Ο.Ε.).

►την 1η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά (103) εκατόν τρεις ημερολογιακές ημέρες, (από 28-03-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της αρχικής Σύμβασης) δηλ. κατά 60 ημέρες  από το πέρας της προτεινόμενης 2ης ενδεικτικής ,ήτοι έως και 09-07-2021 - όπου και το νέο πέρας του έργου,

►την 1η  παράταση-ως επακόλουθο της παράτασης της 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας -του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση, (αντί των 175 ημερών που αιτείται ο Ανάδοχος) -κατά  (103) ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ημερολογιακές ημέρες,  ήτοι έως και  09-07-2021   (από 28-03-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της αρχικής Σύμβασης) καθώς και το σχέδιο του 3ου Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που καταθέτει η υπηρεσία .

7

156

Έγκριση ή μη, της 12ης παράτασης της  3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της  12ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (28) ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017)  .

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την   12η παράτασης της  3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της  12ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» -(Αρ. Μελ. 67/2017)» ,  κατά (28) ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου .

Συγκεκριμένα εγκρίνει:

α)   την 12η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (28) είκοσι οκτώ ημερολογιακές ημέρες  ήτοι έως  16-05-2021 (από 18-04-2021 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ’ αρ. 83/2021 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας)     &

β)   την 12η παράτασης -ως επακόλουθο - της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (28) είκοσι οκτώ ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως και  16-05-2021 (από 18-04-2021 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ’ αρ. 83/2021 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Δ. Νάουσας).

8

157

Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 254/2021 απόφασης της Ο.Ε. περί Εξουσιοδότησης  του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), όπως μας εκπροσωπήσει ως ενάγοντες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην εκδίκαση της από 8-12-2020, με γενικό αριθμό κατάθεσης 14193/2021 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1887/2021 Αγωγής μας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιεί  την υπ αριθμ 254/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και Εξουσιοδοτεί , δίνει  την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298), κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 14) τηλ. 210 3647023, 6932 762595, όπως μας εκπροσωπήσει ως ενάγοντες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην εκδίκαση της από 8-12-2020, με γενικό αριθμό κατάθεσης 14193/2021 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1887/2021 Αγωγής μας κατά 1) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και το δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», με ΑΦΜ 998772198 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Ερυθρού Σταυρού 5) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), με ΑΦΜ 999069060 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Ερυθρού Σταυρού 5) και εκπροσωπείται νόμιμα, 3) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER Α.Ε.» (πρώην επωνυμία «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») με ΑΦΜ 998807897 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Ερυθρού Σταυρού 5) και  εκπροσωπείται νόμιμα και 4) του Αριστείδη ΦΛΩΡΟΥ, του Αχιλλέα και της Αλίκης, επιχειρηματία, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής (Γεωργίου Σταύρου 8) με ΑΦΜ 119713445. Δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και αναγνωρίζουμε, όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας που ενεργήθηκαν και θα ενεργηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω παρεχομένης εντολής, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές, απρόσβλητες και παρ’ ημών γενόμενες".

  Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

9

158

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΎΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΤΟΥ Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 ΤΕΥΧΟΣ Α)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος του Δήμου Νάουσας προς τις τέσσερις εμπορικές τράπεζες που έχουν καταστήματα στην πόλη μας (Alpha Bank , Eurobank , Εθνική  και Πειραιώς ) και προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δανειοδότηση ύψους 5.200.000 ευρώ για ισοσκέλιση προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) . Η προτεινόμενη διάρκεια του δανείου είναι δεκαπέντε (15) έτη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies