ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (Αρ. Πρωτ 6667/15-05-2020)

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκειμένου να καλύψει την σχετική του ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας «ασφάλισης των οχημάτων Δήμου Νάουσας» για την περίοδο 1/6/2020 και ημερομηνία λήξης 31/5/2021, απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς, προς τους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, για την αποστολή των οικονομοτεχνικών τους προσφορών έως και την Παρασκευή   22/05/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

    

       Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά

του ………

για την:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  22/05/2020, ώρα 13:00 μ.μ

αρ. σχετ. πρόσκλησης:    6667/15-05-2020

*Υπόψη Γρ. Προμηθειών-Κου Λαπαβίτσα Γ., Αδαμίδου Ολ. –ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

   

       Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 Παρακαλούμε μαζί με την οικονομοτεχνική σας προσφορά, να συμπεριλάβετε εντός του φακέλου:

-Υ/Δ για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016

-Υ/Δ για την εγγραφή και ισχύουσα εκπροσώπηση στο αντίστοιχο οικονομικό επιμελητήριο  ή εμπορικό μητρώο.

 

  Αφού εξεταστούν οι οικονομικές προσφορές από τον Δήμαρχο, και προτού την έκδοση απόφασης ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει  τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

  • Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (από τον / τους ασφαλιστικό/ούς φορέα/είς) –και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
  • Πιστοποιητικά εγγραφής  και ισχύουσας εκπροσώπησης στο αντίστοιχο  επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα, πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου).
  • Αντίγραφο αποσπάσματος ποινικού/ ών μητρώου/ων πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των ταυτοτήτων προκειμένου να τα αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας.

 

Επισημαίνεται : Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου         ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που        εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να            αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής             της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.           4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί          ανάδοχοι.  

 

      Σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθμ. 5924/ 05-05-2020  σχετική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να κατατεθούν οι σχετικές προσφορές.

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

 

Καρανικόλας Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies