Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

«Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας»

Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη παρόχου για την υπηρεσία «Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας» . Ταξινόμηση κατά Cpv: 45112714-3

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι «Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας». Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν στην κατασκευή μνημείων τεσσάρων ειδών τύπου Α-Β-Γ-Δ, από λευκό μάρμαρο αρίστης ποιότητας γυαλισμένο και στην τοποθέτηση λευκών γυαλισμένων πλακών μαρμάρου στο οστεοφυλάκιο. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας.

Φορέας υλοποίησης & χρηματοδότησης :Δήμος Η.Π. Νάουσας. Η δαπάνη για τη σύμβαση θα βαρύνει την με ΚΑ 02.45.7326.013 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα και την αντίστοιχη του έτους 2021 (σχετ. Α.Α.Υ. 204/2020).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

39.820,00

 

Φ.Π.Α. 24%

 

9.556,80 €

ΣΥΝΟΛΟ 2020 ΜΕ Φ.Π.Α. 49.376,80 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

 

20.080,00

Φ.Π.Α. 24%

 

4.819,20 €

ΣΥΝΟΛΟ 2021 ΜΕ Φ.Π.Α.

24.899,20 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (2020+2021) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

59.900,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. (2020+2021+2022)

14.376,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (2020+2021) ΜΕ Φ.Π.Α.

74.276,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων των ζητούμενων υπηρεσιών και για το σύνολο της διάρκειας ισχύος. Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των υπηρεσιών, σε διάρκεια μικρότερης της ανωτέρω οριζόμενης ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διάρκεια ισχύος: δώδεκα (12) μήνες με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη

Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα 12) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ), την 03/ 06/2020.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : 10:00 π.μ. - Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών : 10:30 π.μ.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και καταληκτική ώρα του διαγωνισμού.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα( σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016). και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι α) Εργοληπτικές ή Εμπειροτεχνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα αντίστοιχα «μητρώα περιφερειακών ενοτήτων», εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή β) Εμπειροτέχνες μαρμαροτεχνίτες εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Εγγυήσεις: προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης).

Διευκρινίσεις: υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. Η παρούσα , αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.naoussa.gr ,στην διαδρομή : Επικαιρότητα-προκηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού).

Η Διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.naoussa.gr στην διαδρομή : Επικαιρότητα -προκηρύξεις, απ’ όπου παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και δωρεάν λήψη, και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies