Συνοπτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

    Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή, με τίτλο και αντικείμενο της σύμβασης  την  «προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και γραφικής ύλης  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

1

ΤΜΗΜΑ  1  Προμήθεια διαφόρων  φωτοαντιγραφικών  χαρτιών

(CPV) : 30197643-5

7.661,29

1.838,71

9.500,00

Κ.Α.02.10.6613,02,15.6613,02.30.6613 προϋπολογισμού έτους 2019 & ο  αντίστοιχος του 2020

2

TΜΗΜΑ  2  - Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ (μελάνια-μελανοταινίες-τόνερ-τύμπανα , inkjet & laser) (CPV) : 30125110-5, 30192113-6 ,22500000-5

6.451,61

1.548,39

8.000,00

Κ.Α.02.10.6613,02,15.6613,02.30.6613 προϋπολογισμού έτους 2019 & ο  αντίστοιχος του 2020

3

ΤΜΗΜΑ 3 - Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του Δήμου) (τόνερ και τύμπανα)

 (CPV) :30125120-8, 22500000-5

5.645,16

1.354,84

7.000,00

Κ.Α.02.10.6613,02.15.6613,02.30.6613 προϋπολογισμού έτους 2019 & ο  αντίστοιχος του 2020

4

ΤΜΗΜΑ 4 - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου

(CPV) : 30192000-1, 30192700-8

9.677,42

2.322,58

12.000,00

Κ.Α.02.10.6612 προϋπολογισμού έτους 2019 & ο  αντίστοιχος του 2020

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.( ΤΜ.1 + ΤΜ.2+ΤΜ.3+ΤΜ.4)

29.435,48

Φ.Π.Α. (24 %)

7.064,52 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  Φ.Π.Α.

36.500,00 €

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή περισσότερα τμήματα  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος. Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες ,με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία υπογραφής.  Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστο έξι(6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ), την Δευτέρα 11/11/2019.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : 10:00 π.μ. - Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών : 10:30 π.μ.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και καταληκτική ώρα του διαγωνισμού.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα( σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016). και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

      Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

                Ο/οι προμηθευτής/ές στον/στους  οποίο/ους  θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

                Η παρούσα  δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. Η παρούσα αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου:  www.naoussa.gr ,στην διαδρομή : Προσκλήσεις-προκηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού).

                Η Διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Προσκλήσεις  -προκηρύξεις, απ’ όπου παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και δωρεάν λήψη,  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies