ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ"

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                              Νάουσα, 10/10/2011

ΝΑΟΥΣΑΣ- Δ.Ε.Υ.Α.Ν.                                                                                       Αρ.Πρωτ.: 1335

 

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας 

 Οδός Σφαγείων, Τ.Κ.:59200, Νάουσα, GR, τηλ.: +30 23320-25266,  fax :  +30 23320-2262

2. Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός

3.  Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», με το σύστημα που περιλαμβάνει σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (515.000,00 €) πλέον του Φ.Π.Α. 23%.

4. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Το έργο προβλέπει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση δύο (2) πολυστρωματικών φίλτρων ταχυδιύλισης και τριών (3) πρωτοβάθμιων φίλτρων κατακράτησης αιωρούμενων στερεών.

5 . Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφέρεια Κεν.Μακεδονίας, Δήμος Νάουσας

6.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί). β)  Όλα τα νομικά πρόσωπα (Ημεδαπά & Αλλοδαπά). γ)      Συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. δ) Ενώσεις προμηθευτών βάση του αρ. 7 του ΠΔ 118/07.

7. Νομοθετικές διατάξεις: Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 59/2007

8. Υποδιαίρεση σε μέρη Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας

9.  Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

10. Διάρκεια σύμβασης: 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

11.  Παραλαβή εγγράφων: Από τη διεύθυνση της παρ.1, έναντι είκοσι (20 €) ευρώ, μέχρι έξι ημέρες πριν την ημερ/νία κατάθεσης προσφορών.

12. α) Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Μέχρι την 12/12/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

        β) Διεύθυνση κατάθεσης των φακέλων: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας, Οδός     Σφαγείων, Τ.Κ. 59200, Νάουσα, GR

         γ) Γλώσσα: Ελληνική. Όσα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αλλιώς δε θα λαμβάνονται υπόψη.

13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση: Αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με πληρεξούσιο διορισμένο σύμφωνα με το καταστατικό τους, με συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος, ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

14.  Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, 31.672,50€.

15.  Χρηματοδότηση: Ε.Ε.-Ε.Τ.Π.Α. (Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-13) και ίδιοι πόροι της ΔEYAΝ

16.  Πληροφορίες: Ν.Γαλανός, 2332025266

17. Η παρούσα έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρ/κών Κοιν/των στις 10/10/2011

 

Για τη ΔΕΥΑ Νάουσας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κων/νος Παπαδόπουλος

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies