English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Φόρμα συμμετοχής σε αγώνες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

Mέλη της ομάδας εργασίας για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών υποδομών και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Νάουσα 11-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 15206

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Α  Π Ο Φ Α Σ Η  

 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου της Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο αρ. 58 παρ. θ.

2.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σήμερα.

  1. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14778/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Νάουσας με την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών υποδομών και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια.
  2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14862/06-09-2019 έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Νάουσας.
  3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14910/06-09-2019 έγγραφο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας.

6.Τις προφορικές ανακοινώσεις  των αρχηγών των δημοτικών  παρατάξεων "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ","ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ" και "ΝΕΑ ΠΝΟΗ", για τον ορισμό των εκπροσώπων τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                     Ορίζουμε μέλη της ομάδας εργασίας για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών υποδομών και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια, τους κάτωθι:

  1. Πρόεδρος της Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Θανασούλης
  2.   Μέλη αυτής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,  Αγγελάκης Λακηνάνος, Παναϊλα Ιωσηφίδου, και Αριστείδης Τόσιος, καθότι η παράταξη "ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ, δεν υπέδειξε κανέναν υποψήφιο,  και οι δημοτικοί υπάλληλοι Άγγελος Παπαφιλίππου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Θωμάς Κυράνος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Γεώργιος Παλαιάς ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Παναγιώτης Τσάκνης ΤΕ Δασοπονίας,

                     Έργο της ομάδας εργασίας  θα είναι η διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης των τεχνικών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του πάγιου και κινητού Η/Μ εξοπλισμού του Χ/Κ 3-5 Πηγάδια, και η σύνταξη πρακτικού στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι διαπιστώσεις, και το οποίο πρακτικό θα υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου  2019 στο Γραφείο  του Δημάρχου και στον  γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προς ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων.

 Η παρούσα  να  αναρτηθεί στον κόμβο Διαύγεια, στον ιστότοπο του Δήμου Νάουσας και  να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας

Α.Α.

Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων,  Οικ/κων Υπηρεσιών

Τοπικής Οικ/κης Ανάπτυξης & ΚΕΠ

 

        Βασιλείου Γεώργιος

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 191,42 kb ΨΖ62ΩΚ0-4ΥΞ.pdf (pdf - 191,42 kb)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 61 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ