English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών υποδομών και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Νάουσα 05-09-2019

 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 14778

 ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Α  Π Ο Φ Α Σ Η  

 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου της Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο αρ. 58 παρ. θ.

2.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σήμερα.

3.Την ανάγκη για τον άμεσο  μακροσκοπικό έλεγχο και καταγραφή της λειτουργικής κατάστασης των τεχνικών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του πάγιου και κινητού Η/Μ εξοπλισμού του Χ/Κ 3-5 Πηγάδια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                     Συγκροτούμε ομάδα εργασίας για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών υποδομών και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια

               Η ομάδας εργασίας θα είναι εννεαμελής και θα αποτελείται από  τους:

  1.     Από δύο υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, οι οποίοι θα ορισθούν αρμοδίως.

2                2.Από έναν υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΕ/ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ο οποίος θα ορισθεί αρμοδίως.   

  1.        Από έναν υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΠΕ Δασολόγων (ήΤΕ Δασοπόνων, ο οποίος θα ορισθεί αρμοδίως.

4                  4. Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΕΝΑ μαζί".

  1.   Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΚΕΨΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ".
  2. Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ".
  3.   Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ " Και
  4.   Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΝΕΑ ΠΝΟΗ "

                     Έργο της ομάδας εργασίας  θα είναι η διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης των τεχνικών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του πάγιου και κινητού Η/Μ εξοπλισμού του Χ/Κ 3-5 Πηγάδια.

                    Το έργο της ομάδας εργασίας θα υποστηριχθεί από τρίτους (πρώην υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες της TAB και του Δήμου, προσωπικό επιχειρήσεων εκμίσθωσης του Χ/Κ τελευταίων ετών, κλπ) που έχουν απασχοληθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν στις εγκαταστάσεις του Χ/Κ.

Η κίνηση των μελών της ομάδας εργασίας προς το Χ/Κ για τη διενέργεια των απαραίτητων αυτοψιών θα γίνει με δημοτικά οχήματα.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης στα μέλη της ομάδας εργασίας.

Συντονιστής και πρόεδρος  της ομάδας εργασίας ορίζεται ο  Δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Θανασούλης.  

Η ομάδα εργασίας θα είναι υποχρεωμένη να συντάξει πρακτικό, το οποίο θα υπογράψουν όλα τα μέλη και θα υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2019, στο Γραφείο  του Δημάρχου και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προς ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων.

 Η παρούσα να κοινοποιηθεί  με αποδεικτικό επίδοσης, προς τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, τον Διευθυντή Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας  και  τους αρχηγούς των παρατάξεων, προκειμένου να ορίσουν τα προτεινόμενα μέλη, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019.

 Επίσης να  αναρτηθεί στον κόμβο Διαύγεια, στον ιστότοπο του Δήμου Νάουσας και  να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

 

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας

 

 

Καρανικόλας Νικόλαος

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 184,03 kb ΩΔ75ΩΚ0-6Ν3.pdf (pdf - 184,03 kb)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 131 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ