English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων»

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αρ. Πρωτ:  13862 /  20-08-2019

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350328, 233235050367

Fax    :  2332024260

E-mail : lapavitsas@naoussa.gr, karipidou@naoussa.gr

 

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

    Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας  και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.157,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %.

Ταξινόμηση κατά  Cpv: 39800000-0

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων  και για χρονικό διάστημα ενός έτους (12 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

1

ΤΜΗΜΑ  1  - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

3.015,66

723,76

3.739,42

Δ.  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

Κ.Α. 02.10.6634 προϋπολογισμού έτους 2019 & ο  αντίστοιχος του 2020

2

ΤΜΗΜΑ  2  - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

11.903,40

2.856,82

14.760,22

Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α.

K.A. 02.15.6634

προϋπολογισμού έτους 2019 & ο  αντίστοιχος του 2020

3

ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

6.716,80

1.612,03

8.328,83

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4

ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

6.716,80

1.612,03

8.328,83

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή περισσότερα τμήματα  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος. Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστο έξι(6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ), την Δευτέρα  02/09/2019.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : 10:00 π.μ. - Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών : 10:30 π.μ.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και καταληκτική ώρα του διαγωνισμού.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα( σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016). και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

      Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

                Ο/οι προμηθευτής/ές στον/στους  οποίο/ους  θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

                Η παρούσα  δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. Η παρούσα περίληψη Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου:  www.naoussa.gr ,στην διαδρομή : Προσκλήσεις-προκηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού).

                Η Διακήρυξη και όλα τα τεύχη δυο διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Προσκλήσεις  -προκηρύξεις, απ’ όπου παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και δωρεάν λήψη,  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 2,21MB 19PROC005452453.pdf (pdf - 2,21MB)
pdf - 689,32 kb perilipsi diak_ΩΟ8ΖΩΚ0-Δ2Ω.pdf (pdf - 689,32 kb)
doc - 132 kb ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI_ΤΕΥΔ.doc (doc - 132 kb)
doc - 115 kb ΤΜ. 1 - ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ.doc (doc - 115 kb)
doc - 107,5 kb ΤΜ. 2 - ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΚΚΠΑ.doc (doc - 107,5 kb)
doc - 78,5 kb ΤΜ. 3- ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΘΜΙΑ ΕΣΕ .doc (doc - 78,5 kb)
doc - 78,5 kb ΤΜ. 4- ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΒΘΜΙΑ ΕΣΕ .doc (doc - 78,5 kb)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 43 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ