English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         Νάουσα, 17-07-2019

                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.:   12246

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

" ΜΕΛΕΤΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ  ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ"

 

 1. Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας » που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
 2. CPV: 71420000-8, 71334000-8, 71421000-5
 3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 173.373,17€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
 • 2.935,38€ για μελέτη κατηγορίας Τοπογραφίας (16)
 • 82.638,49 € για μελέτη κατηγορίας Ειδικές Αρχιτεκτονικές (07)
 • 27.268,73 € για μελέτη κατηγορίας Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές (09)
 • 19.130,91 € για μελέτη κατηγορίας Υδραυλικών Έργων (13)
 • 5.755,05 € για μελέτη κατηγορίας Φυτοτεχν. Διαμόρφ. Περ. Χώρου & Έργων Πρασίνου (25)
 • 2.192,40 € για μελέτη κατηγορίας Περιβαλλοντικές (27)
 • 8.950,27 € για Τεύχη Δημοπράτησης
 • 1.888,05 € για ΣΑΥ-ΦΑΥ
 • 22.613,89 € για απρόβλεπτες δαπάνες

 

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr ( Α/Α διαγωνισμός ΈΣΗΔΗΣ 83393) καθώς και στον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής (www.naoussa.gr).
 2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/07/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 01/08/2019. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΈΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 117384 (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017).
 3. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2332029622, ΦΑΞ επικοινωνίας 2332029626, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παπαφιλίππου Αγγελάκης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΈΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

 1. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/08 /2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 π.μ
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένοι σε:

     α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

     β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

     γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
     δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 1. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

     (α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή   Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 • στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 07, πτυχίο τάξης Γ΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχίο τάξης Β΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 25, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Έ.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της διακήρυξης.

 

      Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

     Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 19 και του σημείου γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 

 1. Δηλώνεται ρητά πως οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στο Μέρος IV του ΤΕΥΔ μόνο την ενότητα α. "Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής" , για την προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής.

 

 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 και ειδικότερα όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

 

 1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (3.465,00€)και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 04/07/2020.
 3. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα-Προϋπολογισμό του 2019 του Δήμου Η.Π. Νάουσας με ΚΑ: 02.30.7412.033 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την ΚΑΠ ΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ.
 4. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών του άρθρου 12.3 της διακήρυξης.
 5. Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την, με αρ. 114/2019 (ΑΔΑ: 6Ο98ΩΚ0-ΕΝΚ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας.

 

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή την Ο.Ε.

 

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

 Νικόλαος    Κουτσογιάννης

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 109,73 kb ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf (pdf - 109,73 kb)
pdf - 1,44MB ΤΕΛΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_signed.pdf (pdf - 1,44MB)
docx - 67,81 kb ΤΕΥΔ_17_07_2019.docx (docx - 67,81 kb)
pdf - 1,31MB ΤΕΥΔ_signed_17_07_2019.pdf (pdf - 1,31MB)
pdf - 1,45MB ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19PROC005290292 2019 07 17_signed.pdf (pdf - 1,45MB)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 79 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ