English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Ο μακεδονικός τάφος της Κρίσεως
Ο μακεδονικός τάφος της Νιάουστας (Kinch)
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Ο μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 2019

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

 

                                                                                         

 

                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                    ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                      Νάουσα :   06 φεβρουαρίου 2019

                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &                                                Αρ. Πρωτ.:  2110

                       ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

          Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 195 Δ.Ε.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ  Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ                   

                    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                   ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2332350631 fax:2332350630                             

                   e-mail: mpatianis@naoussa.gr                                                            

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Ο Δήμος Ηρ. Πόλης Νάουσας, σύμφωνα με τις  υπ΄αριθ. 13/201 (ΑΔΑ:7Κ4ΜΩΚ0-ΑΡΕ) , τροποποίηση 104/2017 (ΑΔΑ:ΩΕΟΧΩΚ0-ΒΛ8) και 304/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΦΑΩΚ0-ΝΔ1) Κανονιστικές  Αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (Α΄171), δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τις παρακάτω θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις:


1. Αγίας Μαύρας στην Τ.Κ. Μονοσπίτων (29/4/2019 – 03/05/2019).
2. Αγίου Χριστοφόρου στην Τ.Κ. Πολυπλατάνου (05/05/2019-09/05/2019).
3. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τ.Κ. Κοπανού (20 & 21/05/2019).

4. Αγίας Μαρίνας  στην Τ.Κ. Μαρίνας  (14/07/2019 – 17/07/2019).
5. Προφήτη Ηλία  στην Τ.Κ. Α. Ζερβοχωρίου  (19/07/2019-20/07/2019).
6. Αγ. Παρασκευής  στην Τ.Κ. Κοπανού (25 & 26/07/2019).

7. Αρχ. Μιχαήλ στην Τ.Κ. Επισκοπής (03/09/2019 – 06/09/2019).

8.Σύναξης των Αρχαγγέλων στην Τ.Κ. Αρχαγγέλου (07 & 08/11/2019).

Υποβολή  δικαιολογητικών  από 15/02/2019 έως και 30/03/2019

 

 Α. Το έντυπο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, χορηγείται από την υπηρεσία και θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)α)Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ    με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων.       ή

  β) Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4497/2017 από τον οικείο Δήμο (δραστηριοποίηση υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας).         ή

  γ) βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο για εμπόρους που διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.

2) Φωτοτυπία  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδειας Διαμονής ή Διαβατηρίου.

3) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

4) Για διάθεση τροφίμων και ποτών:

α) Βεβαίωση της Υγειονομική Υπηρεσίας  ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της υγειονομικής  νομοθεσίας .

β)Πιστοποιητικό υγείας .

5)Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους (υποβάλλεται ΜΕΤΑ την έγκριση και ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων ).

6) Δημοτική Ενημερότητα από τον  Δήμο Νάουσας. 

Β. Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάουσας  που επιθυμούν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας του άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171), υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
3. Πιστοποιητικό Υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων).
4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση.
5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

7. Δημοτική ενημερότητα.

Σημειώνεται ότι  με την βεβαίωση αυτή οι πωλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις & λοιπές οργανωμένες αγορές των Δήμων όλης της χώρας για το έτος 2019.
Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά-εμποροπανήγυρη , ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2332350631 (κος Μπατιάνης Αθανάσιος), 2332350631 (κα Μίλη Μαρία) και για εγκατάσταση Λούνα Πάρκ 2332350369 (κα Σαμαλίκα Χρίστίνα).

 

 

                                                                                       

                                                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Κουτσογιάννης Νικόλαος

 

 

 

Κοινοποίηση:

  • Στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου, των Τοπικών Κοινοτήτων, και των ΚΕΠ
  • Πρόγραμμα Διαύγεια
  • Ιστοσελίδα του Δήμου

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 367,05 kb ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ 2019.pdf (pdf - 367,05 kb)
pdf - 1,39MB ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ ΑΡΘΡ. 38document(45).pdf (pdf - 1,39MB)
pdf - 206,72 kb ΩΥΧΜΩΚ0-ΡΔΩ.pdf (pdf - 206,72 kb)
pdf - 352,36 kb Εναρμόνιση ΩΤΦΑΩΚ0-ΝΔ1.pdf (pdf - 352,36 kb)
docx - 20,4 kb ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 07022019.docx (docx - 20,4 kb)
docx - 55,91 kb ΑΙΤΗΣΗ-Υ.Δ.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ -07022019.docx (docx - 55,91 kb)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 91 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Ναουσα Newsletter
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ