English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Φόρμα συμμετοχής σε αγώνες του Δήμου Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Το Ολοκαύτωμα της Νάουσας
Ο μακεδονικός τάφος της Κρίσεως
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                        Νάουσα,     23-10-2018

δημοτικη ενοτητα ναουσασ                                                                                      Αρ. πρωτ.:  20652

διευθυνση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

               

                     Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, προκηρύσσει την, με συνοπτική διαδικασία, επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του  έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» με προϋπολογισμό 28.000€ (δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Α1 τάξη και άνω).

                     Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 55/2018, μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας με προθεσμία περαίωσης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες.

                     Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 25/10/2018 στην ιστοσελίδα www.naoussa.gr. Για να υποβάλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τυπώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την ηλεκτρονική του μορφή. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.naoussa.gr & στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr.

                     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Δημαρχίας 30 και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

                     Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332029622 (κ. Κυράνος Θ.).

                     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων στην κατηγορία "ΟΔΟΠΟΙΙΑ" και που είναι εγκατεστημένα σε:

              α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

              β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

              γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γ

              ενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

              δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

                     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

                     Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

                     Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ και έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό Δήμου Νάουσας 2018, με τις, αρ. 393/2017 (ΑΔΑ:6Λ2ΝΩΚ0-Ρ07) και 230/2018 (ΑΔΑ:ΨΘ7ΩΩΚ0-0Τ1), αποφάσεις του Δ.Σ. Νάουσας.

                     Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

                     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας

 

 

 

Κουτσογιάννης Νικόλαος

 

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 15,5MB 55-2018 meleti_24102018.pdf (pdf - 15,5MB)
pdf - 493,48 kb oikonomiki_prosfora_24102018.pdf (pdf - 493,48 kb)
pdf - 1,03MB ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_24102018.pdf (pdf - 1,03MB)
pdf - 1,38MB ΕΣΥ_24102018.pdf (pdf - 1,38MB)
pdf - 453,9 kb ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_24102018.pdf (pdf - 453,9 kb)
docx - 72,53 kb ΤΕΥΔ_24102018.docx (docx - 72,53 kb)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 129 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
17ος Δρόμος Θυσίας 2019
Κέντρο Κοινότητας
Ναουσα Newsletter
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ