English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών του ∆ήµου Νάουσας

ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Τ.Π.Α.) Τεχνική Υπηρεσίας ∆ΕΥΑΝ Νάουσα

Ιανουάριος 2018


Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων υδρευτικών υποδοµών του ∆ήµου Νάουσας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (∆.Ε.Υ.Α.Ν.) (διεύθυνση: οδός Σφαγείων, Νάουσα, τ.κ.59200 τηλ. 2332025266 φαξ 2332022620 email: deua17@otenet.gr) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο, ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει χαµηλότερης τιµής για την «Εγκατάσταση συστήµατος αντλιοστασίου µε νέα υδατοδεξαµενή υδροδότησης τοπικής κοινότητας Επισκοπής». Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια µε τίτλο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ" που περιλαµβάνουν: - 1 προκατασκευασµένη µεταλλική δεξαµενή µε εσωτερική επένδυση PE, χωρητικότητας 250 m3. - 3 αντλητικά υποβρύχια συγκροτήµατα παροχής 40 m3/hr,µανοµετρικού 53 m, ισχύος 15 PS µε µανδύα booster για οριζόντια τοποθέτηση εκτός δεξαµενής, εκ των οποίων το 1 θα είναι εφεδρικο. - 3 ρυθµιστές στροφών (inverter) για τη ρύθµιση της παροχής και της πίεσης των αντλιών, µε τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας και αντικεραυνικής προστασίας, τις ηλεκτρικές γραµµές και τους ηλεκτρικούς πίνακες καθώς και τα συστήµατα αυτοµατισµών και επιτήρησης της λειτουργίας του συστήµατος υδροδότησης. - 1 προκατασκευασµένο οικίσκο τύπου ISOBOX εµβαδού 24 m2 για την στέγαση του συνόλου του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί. 1 Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 44611500-1 και συµπληρωµατικού CPV 42122130-0 και 31600000-2 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 123802,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 99840 € ΦΠΑ : 23962€). Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της (5 µήνες για την παράδοση και 1 µήνα για τη δοκιµαστική λειτουργία, τη τεκµηρίωση του συνολικού συστήµατος).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής της προµήθειας. Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της χαµηλότερης τιµής. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι Πέµπτη 23 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 24η Αυγούστου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό :62179 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε µία εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νοµαρχιακές και σε µία εβδοµαδιαία τοπική. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://www.naoussa.gr/news/espa στις 18/7/2018 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και 80 λεπτών (1996,80€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισµού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.. Η παρούσα σύµβαση εντάχθηκε στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (MIS 5002907), που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε Κωδ. Πράξης ΣΑ 2017ΕΠ00810023 και από τους ίδιους πόρους της ∆.Ε.Υ.Α.Ν. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τις µε Κ.Α. : 15-02-00-2424 ποσού 100000 € σχετική πίστωση του προϋπολογισµού της ∆.Ε.Υ.Α.Ν., σύµφωνα µε την αριθµ.31/2018 Απόφαση τροποποίησης του προϋπολογισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Ν. ( Α∆Α : ΩΚΑΓΟΕΜΣ-ΘΣΚ ).

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο Υποέργο 2 µε τίτλο «Εγκατάσταση συστήµατος αντλιοστασίου µε νέα υδατοδεξαµενή υδροδότησης τοπικής κοινότητας Επισκοπής» της πράξης: «Ενίσχυση και αναβάθµιση υδρευτικών υποδοµών ∆ήµου Νάουσας» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. 2117/06-04-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5002907. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε.

Πληροφορίες Υπ. Ιωάννης Κουκούλος Τηλ 2332025266 Φαξ : 2332022620 Email : deua17@otenet.gr Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της ∆ΕΥΑΟ Πρόεδρος

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 325,73 kb Ypoergo 2 - PARARTIMA V - Perilipsi Diakiriksis Ψ2ΥΒΟΕΜΣ-ΡΜΔ.pdf (pdf - 325,73 kb)
pdf - 767,19 kb Ypoergo 2 diakiriksi .pdf (pdf - 767,19 kb)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 109 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ