English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

Ανάκληση απόφασης

Τρίτη 15 Μαΐου 2018

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Δημαρχίας 30  ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50336,

Fax: 23320 24260

www.naoussa.gr

 

 

Νάουσα  15/05/2018

                  Αρ. Πρωτ.9321

 

 AΠΟΦΑΣΗ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3463/2006 «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
 3. Το με αρ. πρωτ.  34542/24-10-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/24742/10-10-2017 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας.
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας  ΦΕΚ2018/Β/2017 και ΦΕΚ922/Β/2017 στον οποίο προβλέπονται δύο (2)  θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή εκ των οποίων η μία κενή
 5. Την με αρ. πρωτ. 4111/23-2-2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας για το τρέχον έτος και ανάλογη θα προβλεφθεί για τα επόμενα έτη
 6. Την με αρ.164/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία
 7. Τις διατάξεις των άρθρων 165 & 167 του Ν. 3584/07, όπως ισχύουν
 8. Τις διατάξεις του   άρθρ. 43 του Ν. 4194/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από εκείνες  της παρ. 7 του άρθρ. 60 του Ν.4370/2016 και ισχύουν
 9. Τις διατάξεις του άρθρ.1 παρ. 2 περ. ιβ’ του Ν.2190/1994.

10. Την αρχική με αριθμ. πρωτ. 6642/3-4-2018 Προκήρυξη Δημάρχου Νάουσας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας , η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα κατά τους ορισμούς της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) στις 3-4-2018 και έγινε ανάρτηση αυτής στο Πρόγραμμα Διαύγεια και έλαβε ΑΔΑ: 67ΓΚΩΚ0-ΧΞΠ

11. Το γεγονός ότι διαπιστώθηκε η πλημμελής τήρηση των διατάξεων του άρθρου 43 Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6642/3-4-2018 προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Νάουσα

12. Tις αρχές του κράτους δικαίου, της νομιμότητας της δράσεως της Διοικήσεως και της χρηστής διοικήσεως.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 

 1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6642/3-4-2018 Προκήρυξης Δημάρχου Νάουσας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας , η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα κατά τους ορισμούς της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) στις 3-4-2018 και έγινε ανάρτηση αυτής στο Πρόγραμμα Διαύγεια και έλαβε ΑΔΑ: 67ΓΚΩΚ0-ΧΞΠ λόγω πλημμελούς τήρησης των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» και ως εκ τούτου , προκειμένου να μην οδηγηθεί η διοίκηση σε μη νόμιμη πράξη, θεωρεί ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας μπορεί να επέλθει με την ανάκληση της εν λόγω προκήρυξης της και την έκδοσης νέας
 2. Την άμεση έκδοση νέας προκήρυξης για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας κατά τους ορισμούς του νόμου.

 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Πρόεδρο του Νομικού συμβουλίου του Κράτους και Πρόεδρο της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής, στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας, στο Πρωτοδικείο Βέροιας και να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου Νάουσας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχίας 30) και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

 

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                         ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 126 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Ναουσα Newsletter
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2018
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ