English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΟΠΟΣΗΜΑ"

Πέμπτη 5 Απριλίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    Νάουσα, 04-04-2018           

Αρ. Πρωτ.: 6740    


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

 "ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΟΠΟΣΗΜΑ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.: 12.903,23 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ), CPV: 71318100-1

(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

 

1. Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος - τοπόσημα » που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

2. CPV: 71318100-1

3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 12.903,23€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
    • 10.009,45€ για μελέτη κατηγορίας 9(Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές)
    • 807,72€ για σύνταξη τευχών Δημοπράτησης
    • 316,03€  για σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και 1.683,09€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 10/04/2018 στην ιστοσελίδα www.naoussa.gr Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2332029622 και στο φαξ 2332029626 από τoν υπάλληλο κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκη.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 20-04-2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας (Δημητρίου Βλάχου 30, 592 00, Νάουσα), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

6.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών:  στην κατηγορία μελέτης 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές) ,με  πτυχία τάξεων  Α και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

    α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω

Συμφωνίας, καθώς και 
    δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

7. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

8. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι  ενενήντα (90) ημέρες.

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

10. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

11. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Η.Π. Νάουσας με το ποσό των 16.000,00 € και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

13. Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την, με αρ. 61/2018 (ΑΔΑ: Ω4ΤΣΩΚ0-Ψ4Α), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή την Ο.Ε.

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

 

 

  Νικόλαος    Κουτσογιάννης


Παρακάτω θα βρείτε συννημένα όλα τα τεύχη της διακήρυξης.

     

Συσχετιζόμενα αρχεία

doc - 1,31MB 1. Διακήρυξη _Μελ Αρχ Φωτ Τοπ.doc (doc - 1,31MB)
docx - 66,66 kb 2. ΤΕΥΔ_Μελ Αρχ Φωτ Τοπ.docx (docx - 66,66 kb)
doc - 1,23MB 3. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς_Μελ Αρχ Φωτ Τοπ.doc (doc - 1,23MB)
doc - 1,12MB 4. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων_Μελ Αρχ Φωτ Τοπ.doc (doc - 1,12MB)
doc - 1,18MB 5.Συγγραφή Υποχρεώσεων_Μελ Αρχ Φωτ Τοπ.doc (doc - 1,18MB)
doc - 1,13MB 6.Τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής_Μελ Αρχ Φωτ Τοπ.doc (doc - 1,13MB)
docx - 486,49 kb 3. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς_Μελ Αρχ Φωτ Τοπ_ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ.docx (docx - 486,49 kb)
docx - 59,84 kb ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (docx - 59,84 kb)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 76 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ