English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Ο μακεδονικός τάφος της Κρίσεως
Οδηγίες πρόσβασης στη Νάουσα - Χιλιομετρικές αποστάσεις
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Ο μακεδονικός τάφος των Λύσωνος & Καλλικλέους
Ο μακεδονικός τάφος της Νιάουστας (Kinch)
Ο μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΚΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

 

         

 

Ημερομηνία 12-1-2018

Αρ. Πρωτ. :916

 

    Διεύθυνση Οικονομικών

Γραφείο Προμηθειών

    Πληροφορίες Bαταντζή Α.Λαπαβίτσας Γ.

   Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 5 92 00  Νάουσα

     Τηλ.: 2332350367 ,328 Fax: 2332024260

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ   ΚΚΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Ενδεικτικού  προϋπολογισμού  59.976,00 άνευ  ΦΠΑ 24% .Σύνολο  74.370,24 ευρώ με το Φ.Π.Α.    2. Κωδικός CPV: 09135100-5

Α/Α

Δημοτική

Ενότητα

Είδος

Μονάδα

μέτρησης

Ποσότητες

Τιμή μονάδας

(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολα

(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ (24%)

Σύνολα

(με ΦΠΑ)

1

Νάουσας

Πετρέλαιο θέρμανσης

lit

45.000

0.784

35.280,00

8.467,20

43.747,20

2

Ανθεμίων & Ειρηνούπολης

Πετρέλαιο θέρμανσης

lit

31.500

0.784

24.696,00

5.927,04

  30.623,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

76.500

 

59.976,00

14.394,24

74.370,24

 

3. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον ομάδας.

4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας  θα είναι τμηματική  καθ’ όλη τη  διάρκεια  της σύμβασης στις εγκαταστάσεις του Ν.Π.

5 Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το αρθρο 12 της διακήρυξης.

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκούν να είναι συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

6. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η  25-1-2018  ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00  π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

9.. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6643, και  15.6643.01 του προϋπολογισμού του έτους 2018  του Ν.Π. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας.

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),  η περίληψη διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και στην εφημερίδα  Ημερήσια  Ν.Ημαθίας .

Σημεία επικοινωνίας Δήμος Νάουσας  Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328 Telefax: fax2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr. Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

 

                                                            Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 

                                                                              Κουτσογιάννης Νικόλαος                                                                

Συσχετιζόμενα αρχεία

doc - 32 kb ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤ_ΠΡΟΣΦ_ΟΜΑΔΑ2_ΚΑΥΣ_ΘΕΡΜ_ΚΚΠΚΑ_ΔΕ ΑΝΘ_ΕΙΡ_1_12_18.doc (doc - 32 kb)
docx - 58,58 kb ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΤΕΥΔ__1_12_18.docx (docx - 58,58 kb)
doc - 32 kb ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤ_ΠΡΟΣΦ_ΟΜΑΔΑ1_ΚΑΥΣ_ΘΕΡΜ_ΚΚΠΚΑ_ΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ_1_12_18.doc (doc - 32 kb)
pdf - 17,6MB ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18PROC002544109_1_12_18.pdf (pdf - 17,6MB)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 264 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Ναουσα Newsletter
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ