English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

Δημόσια γνωστοποίηση για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου για θέματα Τύπου και Επικοινωνίας

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07  και του άρθρου 45 παρ. 11 του Ν. 3979/2011, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. , η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Δημάρχου.

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης».

2. Την επιτακτική ανάγκη επικουρίας του Δήμου Νάουσας σε θέματα του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.

ΚΑΛΕΙ

 

 

τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν, εντός πέντε ( 5 ) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης Γνωστοποίησης στον τύπο, σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων και συγκεκριμένα σε  :                

          α) οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για τοπικά θέματα ( δημοτικά έργα κ.α. ),  β) δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος,                                 γ) παρακολούθηση της δραστηριότητας του Δήμου και όλων των θεμάτων που τον αφορούν και δημοσιεύονται στον τύπο, δ) σύνταξη δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου και απαντήσεις σε σχόλια που τον αφορούν,                           ε) επιμέλεια της έκδοσης ενημερωτικών εντύπων από το Δήμο, στ) συγκέντρωση φωτογραφικού ή άλλου υλικού που αφορά εκδηλώσεις του Δήμου, ζ) επικοινωνία με Δημάρχους άλλων Ο.Τ.Α. και μέριμνα για μετάβαση και συμμετοχή σε συνέδρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης της δημοτικής αρχής καθώς και  υποδοχή επισκεπτών ή αποστολών εσωτερικού και εξωτερικού στο Δήμο, η) ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου με τα τελευταία νέα, θ) διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων του Δήμου με τοπικούς φορείς, καλλιεργητές, εργαζόμενους και επιχειρηματίες, για την εφαρμογή αποφάσεων προς επίλυση τοπικών προβλημάτων και την προβολή των παραγόμενων τοπικών προϊόντων.

 

Για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

Γ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα :               

 i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων , iii) υπηρεσιών διαδικτύου και iv) παρουσιάσεων.

Δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πτυχίο.

E) Να έχουν επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία – προϋπηρεσία ανάλογη με τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα απασχόλησης, που να αποδεικνύονται με προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή προσκόμιση ενσήμων.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νάουσας                  ( τηλ 2332350335 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε ( 5 ) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης Γνωστοποίησης στον τύπο .

 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 89 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ