Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας


ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 ΑΠ: 2211

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

 

ΕΡΓΟ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Τ.Π.Α.)
 

Τεχνική Υπηρεσίας ΔΕΥΑΝ Νάουσα, Οκτώβριος 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) (διεύθυνση: οδός Σφαγείων, Νάουσα, τ.κ.59200 τηλ. 2332025266 φαξ 2332022620 email: deua17@otenet.gr) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια (όπως περιγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, συνημμένος στη σύμβαση) και τοποθέτηση αυτού του εξοπλισμού, σε θέση πλήρη λειτουργίας και Συνοπτικά έχει ως εξής ::

  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις, πηγές και αντλιοστάσια) με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), τηλεμετρικών καταγραφικών (Data Loggers), διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα (10) Σταθμών Ελέγχου Παροχής - Πίεσης (ΣΜΠ) (5 Σταθμούς μέτρησης πίεσης και 5 Σταθμούς μέτρησης παροχής και πίεσης) σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών(Data Loggers), λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.
  • Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου (ΦΣΕ) αποτελούμενων από μονάδα ακουστικού ελέγχου διαρροών, μονάδα ψηφιακής συσχέτισης διαρροών, διατάξεις ακουστικής καταγραφής διαρροών, φορητό μετρητή παροχής και διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ
  • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
  • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7, 32441200-8 και 48151000-1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 462.644,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 373.100,00 €, Φ.Π.Α. : 89.544,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (13 μήνες για την παράδοση και 2 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/12/2019 και ώρα 13:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :

82430

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε δύο νομαρχιακές και σε μία εβδομαδιαία τοπική.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://www.naoussa.gr/news/espa στις 29/11/2019

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ (7.462,00 €) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ0810023). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 3 με τίτλο «Αναβάθμιση των υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας» της πράξης: «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2117/06-04-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5002907.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Πληροφορίες

Υπ. Ιωάννης Κουκούλος Τηλ 2332025266 Φαξ :                       2332022620

Email : deua17@otenet.gr

Νάουσα, Οκτώβριος 2019

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ

 

 

Ο Πρόεδρος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies