Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ο Δήμαρχος  Νάουσας, έχοντας υπόψη

  • τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • τον ΟΕΥ του Δήμου Νάουσας

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 ( άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται,

Β) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,

Γ)ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση  (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, σχετικά με το αντικείμενο της θέσης κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο απασχόληση. Επίσης η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Δ) πτυχίο Αγγλικών(καλή γνώση κατ΄ελάχιστον)

Ε)  Πτυχίο Γαλλικών (καλή γνώση κατ΄ελάχιστον )

    Η αναλυτική δημόσια γνωστοποίηση είναι αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Νάουσας και στην διαύγεια με ΑΔΑ: 638ΓΩΚ0-ΛΜ6.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται  από 16/09/2019  μέχρι και 20/09/2019 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας ( τηλ 2332350335-6 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                            

 

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

 

 

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies