ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΗΡΕΣΙΑ METAΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την  YΠΗΡΕΣΙΑ  METAΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ενδεικτικού  προϋπολογισμού  74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α(60.000,00 € + 14.400,00) € Φ.Π.Α. 24%)  - CPV: 90512000-9.

         1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ. Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350328, 2332350368 fax: 2332024260, E-mail lapavitsas@naoussa.gr,Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr .2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις). 3.Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισμού .

4. Χρόνος ισχύος τη σύμβασης:  16 μήνες.

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,            β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),     γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και    δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016,δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

7.Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 08/05/2019 ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:10:30  π.μ. -ώρα λήξης:11:00 π.μ. Τόπος διενέργειας: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου -2ος όροφος Δημαρχείου Δ. Νάουσας. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ  Α.Ε.).Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.20.6117.007 του προϋπολογισμού του έτους 2019  και τον αντίστοιχο του έτους 2020 του Δήμου Νάουσας.

11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις)και η περίληψη της διακήρυξης στη Διαύγεια, σε μία ημερήσια νομαρχιακή  εφημερίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ. Νάουσας.

 

                                                                 Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 

 

                                                                            Κουτσογιάννης Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies