Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 17-1-2019

Αρ. Πρωτ. :650

                                                         


Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας»

 Ενδεικτικού  προϋπολογισμού  39.944,91  ευρώ με το Φ.Π.Α(32.213,64  € + 7.731,27 € Φ.Π.Α. 24%).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328. 2332350330  fax: 2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις).

3. Κωδικός CPV: 73220000-0, 79415200-8

4 .Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισμού

5. Χρόνος παράδοσης υπηρεσιών: 12  μήνες.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα :α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

7. Παραλαβή προσφορών: ημερομηνία λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών: 30-1-2019,  ημέρα  Τετάρτη. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών :10:30  π.μ. - Ώρα λήξης :11:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 180  ημέρες  από την  επόμενη της διενέργειας του  διαγωνισμού.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου  «Λοιπές δράσεις  περιβαλλοντικού ισοζυγίου  2016» και συγκεκριμένα για τον Αξονα Προτεραιότητας  4 « Αστική βιώσιμη  κινητικότητα» για το έτος  2016. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.30.6117.015  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού.

11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και η περίληψη της προκήρυξης στη Διαύγεια και σε μία  ημερήσια  νομαρχιακή  εφημερίδα.

 

                                                            Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 

 

                                                                        Κουτσογιάννης Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies