«Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού στο χώρο του Κέντρου τεκμηρίωσης Έρια»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                                                                Νάουσα  11-1-2019

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. :319

 

 

         

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εκθεσιακού εξοπλισμού στο χώρο του Κέντρου τεκμηρίωσης Έρια»   συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού : 59.820,65  άνευ   ΦΠΑ 24%. Σύνολο  74.177.61 ευρώ με το Φ.Π.Α.         

 Κωδικός CPV: 39154000-6,38652120-7,32322000-6,32323000-3,32342412-3.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ                                 ΠΟΣΟ    66.725,21 € Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ  2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ          ΠΟΣΟ   7.452,40 € Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για ένα έως   δύο   τμήματα .Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 4 μήνες.

   Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκούν να είναι συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 24-1-2019  .Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00  π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Χρόνος ισχύος προσφορών: επτά  (7) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ     K.A. 30.7134.004         του προϋπολογισμού του έτους 2018  και του αντίστοιχου του 2019  του  Δήμου Νάουσας  .Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),  η περίληψη διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και σε μία  εφημερίδα του Νομού. Σημεία επικοινωνίας Δήμος Νάουσας  Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328 ,2332029609 Telefax: fax2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr. Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

                                                                                     

                              Κουτσογιάννης Νικόλαος                                

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies