Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200 ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:2332350367, 233235050328

Fax :2332024260 E-mail:vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ:23848/30-11-2018            

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  Ειδών τροφίμων & γάλακτος (ως είδος ατομικής προστασίας )για τους εργαζόμενους του  Δήμου Νάουσας, του Ν.Π.  Κ.Κ.Π.Α. και των  Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 128.593,45 συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (112.575,63  άνευ ΦΠΑ όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α  67427  συστ.ΕΣΗΔΗΣ )

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔ/ΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(ΤΡΟΦΙΜΑ)

15800000-6

Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α.Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 25.946.98

ΟΜΑΔΑ 2

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

15300000-1

Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 19.638,07

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15110000-2

Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 15.617,73

ΟΜΑΔΑ 4

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

15211000-0

Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 8.373,30

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

15810000-9

Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 13.984,06

ΟΜΑΔΑ  6

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  ΕΙΔΟΣ ΑΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-3

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 25.759,31

ΟΜΑΔΑ 7

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

15511000-3

Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 2.158,30

ΟΜΑΔΑ 8

  ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

15411110-6

Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 5.595,76

ΟΜΑΔΑ9

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  ΕΙΔΟΣ ΑΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-3

Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 3.210,48

ΟΜΑΔΑ  10

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

 ΕΙΔΟΣ ΑΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-3

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

     5.223,09

ΟΜΑΔΑ  11

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

 ΕΙΔΟΣ ΑΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-3

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΕΥΤ/ΘΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

      3.086,37

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

128.593,45

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Νάουσας και του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Π.Α.  και των σχολικών επιτροπών  για ένα έτος .Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ  είναι :1. Δήμος  Νάουσας : 22.795,85        2.Ν.Π.Δ.Δ.:  82.426,28

3.Α’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΉ 4.622,20   4.Β’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΉ    :2.731,30        ΣΥΝΟΛΟ  112.575,63 ευρώ.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων :2) Οπωρολαχανοπωλείου, 3) Κρεοπωλείου,4)Ιχθυοπωλείου,8)Ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια  ή περισσότερες ομάδες  (1-11)  για τη συνολική ωστόσο κηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας» .Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  Παρασκευή 30-11-2018  και ώρα  17.00μμ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η Πέμπτη 3-1-2019 και ώρα 17.00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 9-1-2019 και ώρα 10.30 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη (άρθρο 2.2.2. της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης) Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις  αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των  είκοσι χιλιάδων ευρώ  (άνευ ΦΠΑ).

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ


ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies