Έκτακτη μεταφορά της ημέρας διενέργειας Λαϊκής Αγοράς Τ.Κ. Κοπανού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.16/31-10-18 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 428/2018

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της έκτακτης μεταφοράς της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Κοπανού.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31η του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21110/26-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη και ονομαστικά:

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.

Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος

1. Λογδανίδης Ευστάθιος

2.

Δάγγας Στέλλιος

2. Μπίλης Προκόπιος

3.

Λαζαρίδου Δέσποινα

3. Γαϊτανίδης Θεόδωρος

4.

Παντζαρτζίδης Αθανάσιος

4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)

5.

Τζουβάρας Βασίλειος

5. Μάμαλης Χρήστος

6.

Βαλσαμίδης Σταύρος

6. Αποστόλου Απόστολος

7.

Κουτσογιάννης Νικόλαος

7. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)

8.

Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά

8. Τορορή Μαρία

9.

Τάκη Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)

9. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα )

10.

Μάντσιος Δημήτριος

10. Βασιλείου Γεώργιος

11.

Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)

11. Γιαννούλης Ιωάννης

12.

Καραμπατζός Αναστάσιος

12. Γκαρνέτας Ιωάννης

13.

Αδαμίδης Παύλος

 

14.

Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα

 

15.

Βαδόλας Εμμανουήλ

 

16.

Τριανταφύλλου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν

17.

Ρίζος Δημήτριος

αν και νόμιμα κλήθηκαν

18.

Καλδάρας Κωνσταντίνος

 

19.

Καρτσιούνης Γεώργιος

 

20.

Λακηνάνος Αγγελάκης

 

21.

Πασχούλα Χρυσούλα

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ


ΑΠΟΝΤΕΣ


 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Πασχούλας Βασίλειος                                       Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
 2. Στογιάννης Χρήστος                                        Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
 3. Πρόϊος Χρήστος                                               Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
 4. Μωυσίδης Αναστάσιος                                     Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

 

 

1. Καλπαξίδου Σοφία

 1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος
 2. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος
 3. Ορδουλίδης Γρηγόριος
 4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα
 5. Τομπουλίδου Ζωγράφα
 6. Βίλτσα Σωτηρία
 7. Μίλης Κωνσταντίνος
 8. Αλματζής Χρήστος

10. Σιδηρόπουλος Δημήτριος

Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ

Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ

Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ

Τ. Κ. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Τ.Κ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

 

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλού, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Μάντσιος, Τριανταφύλλου προσήλθαν κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Ο κ. Καλδάρας αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5ου προ ημερήσιας διάταξης θέματος και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Αδαμίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Πασχούλα ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων κατά το 10ο, 11ο, 12ο, 13ο και 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Λαζαρίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 4ο, 5ο, 6ο και 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παντζαρτζίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 1ο θέμα έως και το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Βαδόλας ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 10ο θέμα έως και το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τριανταφύλλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 10ο θέμα έως και το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης κ. Τάκη Τζέπου, η οποία έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 19504/04/10/2018 εισήγηση του τμήματος αδειών εμπορίου και καταστημάτων, η οποία είχε ως εξής :

«Θέμα:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.6 υποπαρ.32, του άρθ. 94 του Ν. 3852/10 'Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης'
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, παργ 1 του άρθρου 30, με θέμα Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις' όπως ισχύει σήμερα.

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου

 1. Την με αριθ. 5942/14-3-2017, απόφαση του Δημάρχου Νάουσας περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου όπως αυτή ισχύει.
 2. το υπ'αριθ. 16398/22-8-2018, δικό μας έγγραφο.
 3. το υπ'αριθ. 19153/1-10-2018, δικό μας έγγραφο, για την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής άρθρου 30 παργ 1 του ν.4497/2018.
 4. Υπ αριθ. 69/3-10-2018, 9Ο πρακτικό για την μεταφορά ημέρας.

Προτείνεται

Η μεταφορά της ημέρας διενέργειας Λαϊκής Αγοράς Κοπανού από την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018 στην Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018».

Η Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει τη μεταφορά της ημέρας διενέργειας Λαϊκής Αγοράς Κοπανού, όπως εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση της Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα εννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Τάκη Τζέπου, Μάντσιος, Καρανάτσιος, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Καρτσιούνης, Λακηνάνος, Πασχούλα.

Οι κ.κ. Αδαμίδης, Καλδάρας απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση της Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μεταφορά της ημέρας διενέργειας Λαϊκής Αγοράς Κοπανού από την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018 στην Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 428/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή                                               Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται η αναρτημένη στη Διαύγεια απόφαση ΔΣ.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies