Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                                                 Νάουσα 16/10/2018

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                                                           Αρ.Πρωτ.20227

Δ/νση: Δημαρχίας 30  ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50309,

Fax: 23320 24260

www.naoussa.gr

 

  

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)  θέσης   δικηγόρου με σχέση  έμμισθη εντολής στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το με αρ. πρωτ.  34542/24-10-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/24742/10-10-2017 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας.
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας  ΦΕΚ2018/Β/2017 και ΦΕΚ922/Β/2017 στον οποίο προβλέπονται δύο (2)  θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή εκ των οποίων η μία κενή
  3. Την με αρ. πρωτ. 4111/23-2-2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας για το τρέχον έτος και ανάλογη θα προβλεφθεί για τα επόμενα έτη
  4. Την με αρ.164/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία
  5. Τις διατάξεις των άρθρων 165 & 167 του Ν. 3584/07, όπως ισχύουν
  6. Τις διατάξεις του   άρθρ. 43 του Ν. 4194/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από εκείνες  της παρ. 7 του άρθρ. 60 του Ν.4370/2016 και ισχύουν
  7. Τις διατάξεις του άρθρ.1 παρ. 2 περ. ιβ’ του Ν.2190/1994
  8. Την με Α.Π. 9321/15-05-2018 Απόφαση Δημάρχου Νάουσας ανάκλησης της με Α.Π. 6642/03-04-2018 προκήρυξης και έκδοσης νέας προκήρυξης για την πλήρωση μίας θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Νάουσας

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Νάουσας.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά  και θα συνδέεται με το Δήμο Νάουσας με σχέση έμμισθης εντολής.

 

Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των  Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Νάουσας  και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του, όπως :

-η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες

-η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες καθώς και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους,

-η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο,

- η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών,

- η έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας των αγοραζομένων, μισθωμένων, μεταβιβαζομένων κλπ. περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο,

- η επεξεργασία των διακηρύξεων των δημοπρασιών, υποστήριξης των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών (πρακτικά, ενστάσεις κλπ) μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και η σύνταξη των σχεδίων όλων των συμφωνητικών του Δήμου που αναφέρονται σε πωλήσεις, αγορές , ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις,

- ο χειρισμός και η διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξώδικων εγγράφων που απευθύνουν τρίτοι προς το Δήμο και έχουν νομική σημασία,

- η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας,

- η παραλαβή εξώδικων και δικογράφων  που απευθύνονται στο Δήμο.

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του Δήμου Νάουσας ( Δημαρχίας 30), εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Δήμου Νάουσας σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 165 παρ. 5 του Ν.3584/2007.

 

 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/15.

 

Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Νάουσας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

 

     Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :

α) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο

β) Να  έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία και να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Νάουσας σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:

 

α)  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει θέση δικηγόρου αμειβόμενη επί παγία αντιμισθία σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν έμμισθη θέση δικηγόρου σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί παραιτήσεως τους από τη θέση αυτή, εφόσον επιλεγούν.

γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

δ) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άνδρες)

ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

στ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου.

ζ) Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του. Συγκεκριμένα, για την απόδειξη της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, μπορούν να προσκομίσουν δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα που έχουν ήδη εκδικαστεί ή έχουν ανατεθεί σ’ αυτούς από τις αρμόδια όργανα των ΟΤΑ, υπομνήματα, σχετικές γνωμοδοτήσεις, κλπ. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Ειδικότερα, υποβάλλονται ευκρινείς φωτοτυπίες τίτλων σπουδών και ξένης γλώσσας. Αν ο βασικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος και επομένως, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

 

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση στο πεδίο δράσης του ΟΤΑ, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης που θα αναλάβει, η επαγγελματική του πείρα, η γνώση ξένων γλωσσών (άριστη γνώση της Αγγλικής τουλάχιστον και –ενδεχομένως- πολύ καλή γνώση δεύτερης) και συνεκτιμώνται η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του, όπως αυτές γίνονται δεκτές στη νομολογία του ΣτΕ.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Η επιστημονική του κατάρτιση, (λαμβανομένων υπ’ όψη των αναγκών και του πεδίου δράσης του Δήμου), αποδεικνύεται από την ύπαρξη Μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, στα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων:

  • αστικού, αστικού δικονομικού και εργατικού ή
  • διοικητικού δικαίου

νομικής σχολής επιπέδου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τίτλος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός, αποκτηθείς στην αλλοδαπή λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν προσαχθεί και η αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ για την ισότιμη αντιστοιχία του τίτλου.

 

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

 

Κριτήριο

Συντελεστής

Προσωπικότητα

έως 10

Επιστημονική κατάρτιση

(Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών από τους προαναφερθέντες)

25

Πρόβλεψη εξέλιξης

5

Εξειδίκευση σε αντικείμενο Ο.Τ.Α και ν.π. Ο.Τ.Α

20

Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ)

5         

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

15

Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

5

Οικογενειακή κατάσταση

έως 10

Γνώση Η/Υ

5

 

Η απόδειξη γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ αποδεικνύονται σύμφωνα με τα ισχύοντα παραρτήματα απόδειξης γλωσσομάθειας και γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδώσει το ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

 

       Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από :

α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρος

β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη,

γ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Νάουσας.

 

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Νάουσας ο οποίος οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας την ανάληψη υπηρεσίας.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

 Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας, Δημαρχίας 30 Τ.Κ.59200  Αρμόδιοι: κ. Παπακώστα Μαρία, κ. Φίκατα Μαρία, τηλ.2332350335-6.

 

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Δήμου Νάουσας α) στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Βέροιας, γ) στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας οι οποίοι αντίστοιχα πρέπει να επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση αυτής, συντασσομένου και του σχετικού αποδεικτικού κοινοποίησης και δ) να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου Νάουσας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχίας 30) και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 24/10/2018 έως και την 22/11/2018.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                                                                      ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies