Προκήρυξη επαναληπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τον καθαρισμό των κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 2018-2019

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜOΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Πληροφορίες: Βαταντζή Α.Λαπαβίτσας Γ.

Τηλέφωνο:  2332350367,2332350328

Fax    : 2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ:17664/11-9-2018

                                 

Προκήρυξη   επαναληπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τον καθαρισμό των κτιρίων  του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 2018-2019, για ένα (1) έτος .

                                               

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τηvπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά “ για τον καθαρισμό των κτιρίων  του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 2018-2019 ” για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  89.175,60 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Είδος Υπηρεσίας: Καθαριότητα

Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 90911200-8

 Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του   Δήμου Νάουσας έτους 2018  και του αντίστοιχου  2019 ΚΑ 02.00.6117.002

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr.

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών   Tετάρτη   12  Σεπτεμβρίου   2018 και ώρα  15.00 μμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  η  Παρασκευή  5-10-2018  και ώρα 17:00 μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη   11 Οκτωβρίου    και ώρα 10:30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ
11004/7-6-2018 διακήρυξη.  Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ' αριθμό  11004/7-6-2018  διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της συνολικής καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Νάουσας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση ,καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αρ συστημα 63912.                                                                               

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies