ΣΟΧ 3/2018 του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

                                                                                               

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260

 

 

                                                             Νάουσα    2/8/2018

 

                                                             Αρ. Πρ. : 15269

 

 

 

                                                                                              


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ

υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας

 

 

                   Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τις εξής  κατά αριθμό  ατόμων  ειδικότητες,  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας

Νάουσα

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

1

102

Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας

Νάουσα

ΠΕ

 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών

102

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

 

                     Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

 

          Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το παράρτημά της έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ:654ΙΩΚ0-ΜΙΚ), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ειρηνούπολης και Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας,  όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναλυτικής Ανακοίνωσης. Εκεί αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται , καθώς και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

                         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση από τα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.

 

        

 

               Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται :

 

1)      για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας : στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νάουσας (Δημαρχίας 30 τηλ. 2332350335-336), υπόψη  κ. Παπακώστα Μαρίας & κ. Φίκατα Μαρίας.

2)      για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων : στο Δημοτικό Κατάστημα Κοπανού                                  ( Ερμού 71, τηλ. 2332350516 ), υπόψη κ. Σταυριανίδου Κυριακής.

3)      για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης : στο Δημοτικό Κατάστημα Αγγελοχωρίου                  ( Λεωφόρος Ειρήνης 195, τηλ. 2332350604 ), υπόψη κ. Χατζηκαλλινικίδου Χρυσούλας.

 

τις εργάσιμες μέρες και ώρες από  6/8/2018  έως  και 16/8/2018, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

                                                                                               

 

 

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

         Κοινοποιείται : 

     1) σε 2 εφημερίδες

     2) Γραφείο Διαχείρισης

         Ανθρώπινου Δυναμικού

                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

           

                                                                                           

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies