Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την πολυετούς προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κτιρίων –κίνησης, λιπαντικών και βελτιωτικών πρόσθετων για τα αυτοκίνητα του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                             Νάουσα  04/07/2018

 NΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                          αρ. πρωτ. : 13055

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                      

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         

Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ.

Τηλ:2332350367, 2332350328

Fax:2332024260

e-mail:vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

 

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία  για την πολυετούς προμήθεια καυσίμων  θέρμανσης  κτιρίων –κίνησης, λιπαντικών και βελτιωτικών πρόσθετων  για τα  αυτοκίνητα  του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων .   

Αναθέτουσα Αρχή - ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, NUTS- EL 521

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV: , 09135100-5 ,  09134200-9 , 09132100-4 , 09211100-2 , 09211600-7, 09211400-5,.
09211650-2,24957000-7,24950000-8, 24951000-5,24961000-8
 Περιγραφή

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης αφορά στην προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κτιρίων  -κίνησης ,λιπαντικών και βελτιωτικών πρόσθετων  για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων. 1.ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.3.ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  4.ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών. Η τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα κίνησης, θα γίνεται  από πρατήρια  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου Νάουσας. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στα καταστήματα  του δήμου  και των Νομικών του Προσώπων και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. Τα λιπαντικά και τα βελτιωτικά πρόσθετα  θα παραδοθούν  τμηματικά  στο μηχανοστάσιο του Δήμου  και των Νομικών του Προσώπων από τον προμηθευτή.

Η προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών –πρόσθετων  είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.281.474,40 € άνευ ΦΠΑ +  24%, Φ.Π.Α. : 307.553,84 €,  ΣΥΝΟΛΟ 1.589.028,24 € Αναλυτικά: 

1..Για το πετρέλαιο θέρμανσης   σύνολο  797.298,33  ΦΠΑ 24% 191.351,60  σύνολο 988.649,93

2.Για τα καύσιμα κίνησης  σύνολο  446.554,46 ,ΦΠΑ  24% 107.173,07 σύνολο 553.727,53

3.Για τα λιπαντικά  σύνολο 27.536,00 ΦΠΑ  24%  6.608,64  Σύνολο  34.144,64

4.Για τα βελτιωτικά πρόσθετα σύνολο  10.085,60  ΦΠΑ 24%  2.420,54 Σύνολο  12.506,14

 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης .

 Ο Δήμος Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας και των αντίστοιχων Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών  εξόδων έτους 2018  και τους αντίστοιχους του  2019 και  2020

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης

   Δημόσια   διεθνή  ανοικτή  διαδικασία άνω των ορίων  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

α)για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών και βελτιωτικών πρόσθετων  των αυτοκινήτων .

Χρονοδιάγραμμα

  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης θα καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι κοινή για όλες τις συμβάσεις. Ως ανώτατη διάρκεια ισχύος κάθε σύμβασης ορίζονται οι   24 μήνες(δύο έτη).

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης  από:

1) Την έδρα του Δήμου Νάουσας  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Δημαρχίας  30, Νάουσα

Γρ. Προμηθειών, Τηλέφωνα:  2332350367 και 2332350328 .

2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr   

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

   Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση:www.naoussa.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: www.eprocurement .gov.gr. Αρ.συστηματος   60826. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" .

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9-7-2018 ΩΡΑ 17.00

 9-7-2018

ΩΡΑ 17.00

04-8-18 

ΩΡΑ 17.00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 Εγγυήσεις συμμετοχής

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (το ύψος  της εγγυητικής επιστολής  αναφέρεται αναλυτικά  στο άρθρο  2.2.2  της διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ  της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις  αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των  είκοσι χιλιάδων  ευρώ  (άνευ ΦΠΑ).

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 4-7-2018.

                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                                                                                                ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies