Περίληψη προκήρυξης για το έργο: "Κατασκευή ελαστικού τάπητα στα ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Αγγελοχωρίου, Νάουσας"

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

              Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, προκηρύσσει την, με συνοπτική διαδικασία, επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του  έργου: «Κατασκευή ελαστικού τάπητα στα ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Αγγελοχωρίου, Νάουσας» με προϋπολογισμό 46.000€ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α1 τάξη και άνω), με προϋπολογισμό εργασιών 46.000,00€ (δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

                     Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 31/2017, μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας με προθεσμία περαίωσης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες.

                     Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 4/07/2018 στην ιστοσελίδα www.naoussa.gr. Για να υποβάλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τυπώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την ηλεκτρονική του μορφή. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.naoussa.gr & στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr.

                     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Δημαρχίας 30 και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

                     Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332029622 (κ. Κυράνος Θ.).

                     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων στην κατηγορία "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ"  και που είναι εγκατεστημένα σε:

              α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

              β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

              γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

              δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

                     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

                     Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

                     Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. 2017 του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΑΔΑ: 78Μ9465Χ18-ΚΡΠ), σύμφωνα με την, από 20-12-2017, προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νάουσας και έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό Δήμου Νάουσας 2018, με την αρ. 86/2018 (ΑΔΑ:ΨΕ90ΩΚ0-Ν6Δ) απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας.

                     Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

                     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας

 

 

 

Κουτσογιάννης Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies