ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Δ/νση Διοικ/κών – Οικον/κών Υπηρεσιών

Γραφείο προμηθειών

Πληρ. Βαταντζή Αθηνά , Λαπαβίτσας Γ.

Τηλ 2332350367,2332350328

 

Νάουσα   30-5-2018

Αρ. Πρωτ. :10267

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ προϋπολογισμού  55.304,00 ευρώ με το Φ.Π.Α(44.600,00 € + 10.704,00 € Φ.Π.Α. 24%).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328 fax: 2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις).

3. Κωδικός CPV: 45112714-3

4 .Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισμού

5. Χρόνος παράδοσης υπηρεσιών: 7 ημέρες πριν την εκτέλεση του  40πενθήμερου μνημόσυνου. Χρόνος ισχύος τη σύμβασης:  12  μήνες.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα :

                α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

                β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

                γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

                δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι α) Εργοληπτικές ή Εμπειροτεχνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα αντίστοιχα «μητρώα περιφερειακών ενοτήτων», εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή β) Εμπειροτέχνες μαρμαροτεχνίτες εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική  οργάνωση

7. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 14-6-2018, ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30  π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.45.7326.012   του προϋπολογισμού του έτους 2018  και τον αντίστοιχο του έτους 2019 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 128/2018  και 129/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη έγκριση  και διάθεση της πίστωσης (σχετ. Α.Α.Υ. 502/2018).

11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και η περίληψη της προκήρυξης στη Διαύγεια και σε μία  ημερήσια  νομαρχιακή  εφημερίδα.

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 

 

                                                                              Κουτσογιάννης Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies