ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                                                                                                                      Νάουσα 18/05/2018

                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 9485

 

Ο Δήμος Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α73-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α77-6-2016).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α77-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α714-3-2012).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 « Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α726-03-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α'/11-05-2015).

6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 «Κύρωση σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α'/16-3-2018).

7. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016...» (ΦΕΚ 272/τ. Β76-2-2017).

8. Την υπ' αριθμ. 53/26-2-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάουσας (Ορθή επανάληψη) με θέμα «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

9. Το υπ' αριθμ. 2049/12-03-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νάουσας ανταποδοτικού χαρακτήρα».

10. Την υπ' αριθμ. 11415/13-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΙΞ465ΧΘ7-8Ν4) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 13474/20-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Νάουσας».

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας (ΦΕΚ 2018/τ.Β'/9-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ' αριθμ. 9343/16-05-2018 βεβαίωση του Προϊσταμένου του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Νάουσας για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νάουσας, που εδρεύει στην πόλη της Νάουσας Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α στο επισυναπτόμενο), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β στο επισυναπτόμενο).

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies