Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ: 9121/11-5-2018

 

 Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

   Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  με αντικείμενο της σύμβασης  την  προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας. CPV 44221000-5

Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα γίνει αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων είναι : α) Το 1ο-2ο Δημοτικό σχολείο Νάουσας β) Το Γενικό Λύκειο Νάουσας γ) Το «Λάππειο» 1ο Γυμνάσιο Νάουσας δ) Το Γυμνάσιο Επισκοπής  και ε) Το Νηπιαγωγείο Επισκοπής. : (Α/Α 57500 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ )

 Φορέας  υλοποίησης  της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Η.Π. Νάουσας.   Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.15.7135.013 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018   του Φορέα .Χρηματοδότηση  ποσού  227.779,07 ευρώ  άρθρο 13 του  Ν2880/2001 και         ΣΑΤΑ 6.810,95  ευρώ  Τ.Π.2018. Προσφορές υποβάλλονται για ένα έως   δύο   τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ », εκτιμώμενης αξίας 119.808,60 ανευ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ », εκτιμώμενης αξίας  69.376,90  ανευ  ΦΠΑ .

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής . Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ για την ομάδα   1 ανά τεμάχιο, ενώ για την ομάδα  2  ανά τετραγωνικό  .

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  η Δευτέρα  14-5-2018   και ώρα 15.00μμ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η Τετάρτη   6-6-2018  και ώρα 17.00μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Tρίτη 12-6-2018  και ώρα 10.30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.(αρθρο 2.2.2 της διακήρυξης) Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη(αρθρο 2.4.5 της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης)

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες . O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies