Πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών,για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων.

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Νάουσα 27/04/2018

Αρ. Πρ. : 8216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας 30, 592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50335-6, Fax: 23320 24260

www.naoussa.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ' του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει.

3. Την με αριθμ. 93/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π. Νάουσας.

4. Την με αριθμ. πρωτ. 2936/19-04-2018 Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης, Τμήματος Δ/κού - Οικ/κού Νομού Ημαθίας, για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

κάνει γνωστό

ότι θα προβεί στην πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων ο αριθμός των οποίων είναι μεγάλος στο Δήμο Νάουσας, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πρόβλημα στην κυκλοφορία των κατοίκων της Νάουσας και κυρίως των μικρών παιδιών, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Ειδικότητα

Αριθμός

Χρονική διάρκεια

Ειδικά - τυπικά προσόντα πρόσληψης

ΥΕ Εργατών περισυλλογής αδέσποτων ζώων

2

2 μήνες

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 30/04/2018 μέχρι και τις 09/05/2018 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας ( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

 


×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies