Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Ηρωικής Πολέως Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Νάουσα        03/04/2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.   6642    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Δημαρχίας 30  ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50336,

Fax: 23320 24260

www.naoussa.gr             


 

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)  θέσης   δικηγόρου με σχέση  έμμισθης  εντολής στο Δήμο Ηρωικής Πολέως Νάουσας

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το με αρ. πρωτ.  34542/24-10-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/24742/10-10-2017 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας.
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας  ΦΕΚ2018/Β/2017 και ΦΕΚ922/Β/2017 στον οποίο προβλέπονται δύο (2)  θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή εκ των οποίων η μία κενή
  3. Την με αρ. πρωτ. 4111/23-2-2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας για το τρέχον έτος και ανάλογη θα προβλεφθεί για τα επόμενα έτη
  4. Την με αρ.164/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία
  5. Τις διατάξεις των άρθρων 165 & 167 του Ν. 3584/07, όπως ισχύουν
  6. Τις διατάξεις του   άρθρ. 43 του Ν. 4194/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από εκείνες  της παρ. 7 του άρθρ. 60 του Ν.4370/2016 και ισχύουν
  7. Τις διατάξεις του άρθρ.1 παρ. 2 περ. ιβ’ του Ν.2190/1994.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Νάουσας.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά  και θα συνδέεται με το Δήμο Νάουσας με σχέση έμμισθης εντολής.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των  Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Νάουσας  και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του, όπως :

-η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες

-η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες καθώς και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους,

-η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο,

- η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών,

- η έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας των αγοραζομένων, μισθωμένων, μεταβιβαζομένων κλπ. περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο,

- η επεξεργασία των διακηρύξεων των δημοπρασιών, υποστήριξης των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών ( πρακτικά, ενστάσεις κλπ) μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και η σύνταξη των σχεδίων όλων των συμφωνητικών του Δήμου που αναφέρονται σε πωλήσεις, αγορές , ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις,

- ο χειρισμός και η διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξώδικων εγγράφων που απευθύνουν τρίτοι προς το Δήμο και έχουν νομική σημασία,

- η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας,

- η παραλαβή εξώδικων και δικογράφων  που απευθύνονται στο Δήμο.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του Δήμου Νάουσας ( Δημαρχείας 30), εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασις του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Δήμου Νάουσας σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 165 παρ. 5 του Ν.3584/2007.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απο 5/4/2018 έως 4/5/2018.


Για περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε παρακάτω συννημένη ολόκληρη την προκήρυξη.


 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                                              ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

  

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies