ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2018

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2018

ΘΕΜΑ: «Προτεινόμενες θέσεις για την τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών στην Πόλη της Νάουσας  στη διάρκεια των εκδηλώσεων της Αποκριάς 2018»    

   Στη Νάουσα σήμερα, ημέρα Τετάρτη 07-02-2018 και ώρα 10.00 μ.μ. προσήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάουσας για  την πραγματοποίηση της 9ης Συνεδρίασης , μετά από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2934/05-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Καρανάτσιου Θεοδώρου.

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ        ΘΕΟΔΩΡΟΣ                          ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ    ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ         ΣΤΑΥΡΟΣ                              ΡΙΖΟΣ               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΓΓΑΣ                   ΣΤΕΛΙΟΣ                              ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΛΑΚΗ                 ΑΘΗΝΑ                                 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ    ΓΕΩΡΓ.

ΜΑΝΤΣΙΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και διαβάζει στα μέλη την υπ΄αριθμ. 3/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

    “ Η Πρόεδρος  εισηγούμενη το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τις προτεινόμενες θέσεις για την τοποθέτηση επαγγελματιών στάσιμου εμπορίου  τις ημέρες της Αποκριάς  σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Νάουσας   πως στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Αποκριάς ο Δήμος Νάουσας δέχεται αιτήσεις από επαγγελματίες μικροπωλητές που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν τις ημέρες της Αποκριάς,  και πρέπει να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο για την τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους, μετά από αίτησή τους στο αρμόδιο γραφείο. Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».

Η Δημοτική Κοινότητα πρέπει να προτείνει τις θέσεις που μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα.

Και κάλεσε τους Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Κοινότητα αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου  και μετά από συζήτηση

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Προτείνει να τοποθετηθούν όλοι οι επαγγελματίες μικροπωλητές  που θα δραστηριοποιηθούν τις ημέρες της Αποκριάς, για να ασκήσουν υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα, σε θέσεις, στον κοινόχρηστο χώρο επί της Μ. Αλεξάνδρου μπροστά και απέναντι από το κτίριο του πρώην ΚΕΠ στο χώρο στάθμευσης των λεωφορείων και των Ι.Χ.  

                                        Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε  α/α    3/2018”

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την παραπάνω εισήγηση  και μετά από διαλογική συζήτηση , συμφωνούν  με την εισήγηση και

                            

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

να τοποθετηθούν όλοι οι επαγγελματίες μικροπωλητές που θα δραστηριοποιηθούν τις ημέρες της Αποκριάς, για  να ασκήσουν υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα, σε θέσεις στον κοινόχρηστο χώρο επί της Μεγ. Αλεξάνδρου μπροστά κ απέναντι από το κτίριο του πρώην ΚΕΠ στο χώρο στάθμευσης των λεωφορείων και των ΙΧ.

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1/2018.

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ

                                (υπογραφή όπως στην αρχή)

 

                       ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies