Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και γραφικής ύλης

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

         

 

 

 

 Διεύθυνση Οικονομικών

Γραφειο Προμηθειών

Πληροφορίες Bαταντζή Α.          Λαπαβίτσας Γ.

 Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 5 92 00  Νάουσα

   Τηλ.: 2332350367 ,328 Fax: 2332024260

 

Νάουσα  21-2-2018

Αρ. Πρωτ. : 3902Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και γραφικής ύλης» Ενδεικτικού  προϋπολογισμού  30.241,93  άνευ   ΦΠΑ 24%. Σύνολο  37.500,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.         

 Κωδικός CPV: 30197643-5, 30125110-5, 22500000-5, 30192113-6, 30192320-0,30125120-8, 30234400-2, 30234300-1, 30199230-1, 30192700-8, 22800000-8, 22853000-4, 30199500-5, 30192124-6, 30197321-2, 30197320-5, 30197000-6, 30197220-4,30192800-9, 30199792-8, 30192131-8, 30192133-2, 30192132-5, 39292500-0, 30197210-1, 30192160-0, 30192111-2, 30192110-5, 39241200-5, 30199000-0, 30192700-8, 44424200-0, 30140000-2, 30199000-0, 30193600-4, 22817000-0, 30197110-0, 22459100-3, 30145100-8, 44176000-4,30192130-1,30192100-2,22853000-4,30199500-5,30192700-8,30192800-9,30199000-0,30197000-6

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια διαφόρων  φωτοαντιγραφικών  χαρτιών

 

9.500,00 €

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ (μελάνια-μελανοταινίες-τόνερ-τύμπανα , inkjet & laser)

8.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 3:  Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα του Δήμου) (τόνερ και τύμπανα)

8.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου

12.000,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

37.500,00 € 

 

Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή περισσότερα τμήματα  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης  ορίζεται σε ένα  έτος.     Η παράδοση της προμήθειας  θα είναι τμηματική  καθ’ όλη τη  διάρκεια  της σύμβασης στις εγκαταστάσεις του Δήμου Νάουσας .

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το αρθρο 12 της διακήρυξης.

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκούν να είναι συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Πέμπτη 8-3-2018 .Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00  π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ     K.A. 02.10.6612  Κ.Α.02.10.6613, 02.15.6613, 02.30.6613        του προϋπολογισμού του έτους 2018  και του αντίστοιχου του 2019  του  Δήμου Νάουσας  .

Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),  η περίληψη διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και σε μία  εφημερίδα του Νομού. Σημεία επικοινωνίας Δήμος Νάουσας  Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328 Telefax: fax2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr. Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

                                                                                    

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

                                                                                     

                                                               Κουτσογιάννης Νικόλαος                                                             

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies