ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Νάουσα 29-12-2017 Αρ. πρωί.: 30591

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ προβαίνει στη διενέργεια διαγωνισμού, με την ανοικτή διαδικασία, για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών με αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, και υλοποίηση της αναβάθμισης, επέκτα­σης και ανακαίνισης των τουριστικών και αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Ορεινού Θέρετρου 3-5 Πηγάδια, καθώς και την εκμετάλλευση, συντήρηση και τεχνική διαχείρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης έχει ορισθεί σε τριάντα (30) έτη από την υπογραφή της. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (36.000.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα έσοδα της παραχώρησης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, έως την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. Οι διαγωνι­ζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00).

Ως προς τη Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τελευταίες τρεις (3) φορολογικές χρήσεις, εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 600.000,00) και να λάβουν από Τραπεζικό Ίδρυμα συστατική επιστολή πλήρους κάλυψης του κατώτατου ορίου του Δεσμευτικού Προϋπολογισμού Κόστους Επενδύσεων, των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000,00).

Ως προς την Επαγγελματική και Τεχνική ικανότητα οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, κατά την τελευταία πενταετία, να έχουν ολοκληρώσει είτε να εκτελούν, σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, σωρευτικά, με τα ακόλουθα αντικείμενα: διαχείριση και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων και λειτουργία και συντή­ρηση χιονοδρομικού κέντρου.

Έως και δέκα (10) ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία θα λειτουργήσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής Γραφείο Δεδο­μένων (data room), από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες για το αντικείμενο της παραχώρησης. Κατά την ίδια περίοδο, επίσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφτούν το Ορεινό Θέρετρο, συνοδευ­όμενοι από εκπρόσωπο του Δήμου.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης έχει ορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο­ρά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφο­ρών των υποψηφίων καθώς και των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης (masterplan) και επενδυτικών σχεδίων εκμετάλλευσης (businessplan). Ο προϋπολογισμός των συμπεριλαμβανόμενων στο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης παρεμβάσεων επί του Ορεινού Θέρετρου θα πρέπει να υπερβαίνει, υποχρεωτικά, τα δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00€) και το ύψος του αποτελεί ένα εκ των κριτηρίων αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει στον Δήμο Η.Π. Νάουσας εφάπαξ ετήσιο αντάλλαγμα, το οποίο θα ανέρχεται, κατ' ελάχιστο σε ποσό σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€). Το ύψος του εφάπαξ ετήσιου ανταλλάγματος αποτελεί αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, το οποίο θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει, επίσης, εφάπαξ ετήσια εισφορά, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του. Θα προβεί, τέλος, στην εκτέλεση συγκε­κριμένων έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη.

Το κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.naoussa.gr. Πληροφορίες στην έδρα της αναθέτουσας, Δημαρχίας 30, Νάουσα, τηλεφωνικά στο 23323 50330 (κ. Καλαϊτζή) και μέσω email: procurement@naoussa.gr

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Νικόλαος Κουτσογιάννης 

Q and A (Διαδικασία παροχής διευκρινίσεων):

 

Η διαδικασία παροχής διευκρινίσεων προβλέπεται στο άρθρο 7 της σχετικής διακήρυξης και περιλαμβάνει δύο επιμέρους ενέργειες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν και στην συγκεκριμένη περίπτωση, ήτοι:

 

  1. την κοινοποίηση της σχετικής απάντησης στον Ενδιαφερόμενο που υπέβαλλε το σχετικό αίτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 7.4. και
  2. την ανάρτηση αυτής σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 7.6..

 

Υποβληθέν ερώτημα

Από την παράγραφο 30.2.1. της διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 18PROC002532533/2018-01-09) ορίζεται ότι για τη συμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό «Οι οικονομικοί φορείς, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτής συνολικά, θα πρέπει κατά την τελευταία πενταετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον παρόντα Διαγωνισμό, ήτοι από το έτος 2012 έως και σήμερα, είτε να έχουν ολοκληρώσει είτε να έχουν υπογράψει και να εκτελούν, σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, σωρευτικά, με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 

30.2.1.1. διαχείριση και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης ξενοδοχειακής υποδομής, εγκεκριμένων από τον ΕΟΤ ή από αντίστοιχη υπηρεσία άλλης χώρας, Και

 

30.2.1.2. λειτουργία ή/και συντήρηση χιονοδρομικού κέντρου αντίστοιχου μεγέθους και προδιαγραφών με το Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια, το οποίο διαθέτει ή βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης ειδικού σήματος ή άδειας λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου, ή τμήματος αυτού».

 

Αυτό αφορά όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων ή έστω ένας εκ του συνόλου της ένωσης προσώπων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τον ανωτέρω όρο προκύπτει ότι η υποχρέωση υλοποίησης συναφών με το αντικείμενο της παρούσας συμβάσεων του άρθρου 30.2.1 θα πρέπει να συντρέχει κατά τρόπο αθροιστικό στα μέλη μιας ένωσης προσώπων και όχι σε κάθε μέλος αυτοτελώς. Ως εκ τούτου, η τεχνική ικανότητα α) στη διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων και β) στη λειτουργία ή και συντήρηση χιονοδρομικού κέντρου μπορεί να συντρέχει, είτε στο πρόσωπο ενός εκ των μελών μιας ένωσης προσώπων, είτε στο πρόσωπο δύο ή περισσοτέρων διακριτών μελών μιας ένωσης προσώπων. Παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο μιας ένωσης προσώπων που απαρτίζεται από το μέλος Α’ και το μέλος Β’, το μέλος Α’ μπορεί να κομίζει την τεχνική ικανότητα στη διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων και το μέλος Β’ την τεχνική ικανότητα στη λειτουργία χιονοδρομικού κέντρου.

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies