ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (214/2017 Απόφαση Ο.Ε. Δ.Ν.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Νάουσα 19-10-2017
Αρ. πρωτ.: 24585

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (214/2017 Απόφαση Ο.Ε. Δ.Ν.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ με τίτλο:
"ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Δημιουργώντας τη νέα εποχή"1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διοργανώτρια Αρχή είναι ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
Οδός : Δημητρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας) 30, 59200 Νάουσα
Τηλ : 2332020352,29622,29609 - fax 2332029626

Ε-mail.: future.park@naoussa.gr , Ιστοσελίδα http://futurepark.naoussa.gr

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

3. ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η αναζήτηση Προτάσεων για την ανάπλαση του Δημοτικού Πάρκου
της Νάουσας με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου πρασίνου. Αντικείμενο του
Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ιδεών για την ανάπλαση του συνόλου της περιοχής μελέτης με
καινοτόμες σχεδιαστικές προτάσεις .

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διεξάγεται Πανελλήνιος Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μιας κατηγορίας
μελετών σπουδαστών αρχιτεκτονικών σχολών [άρθρων 1 και 3 της Υπουργικής Απόφασης
26804/2011 (ΦΕΚ 1427/ Β'/16.06. 2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε σπουδαστές/στριες Αρχιτεκτονικής οι οποίοι/ες φοιτούν σε
προπτυχιακό επίπεδο (μόνο 3ο , 4ο και 5ο έτος σπουδών) στις Αρχιτεκτονικές σχολές ή Τμήματα
Πολυτεχνείων της χώρας.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες. Στις ομάδες μπορούν
να συμμετέχουν ως μέλη και άλλες ειδικότητες (π.χ. γεωπόνοι). Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα έχει
δικαίωμα σε μια και μόνο συμμετοχή.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Κριτική Επιτροπή θα προβεί σε αιτιολογημένη κατάταξη των υποβληθεισων μελετών σύμφωνα με
τις διαδικασίες και τα αντίστοιχα κριτήρια που αναφέρονται στους όρους της αναλυτικής
διακήρυξης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 12-01-2018
και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρωικής
πόλεως Νάουσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη
του διαγωνισμού.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.

Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων», με τον αναπληρωτή του, υποδεικνυόμενοι από το Δήμο Ηρωικής
Πόλεως Νάουσας (Διοργανώτρια Αρχή)

Ένας κριτής εκπρόσωπος του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Διοργανώτρια Αρχή) με τον
αναπληρωτή του.

Τρεις κριτές και οι αναπληρωτές αυτών από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ

 

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής, για την απονομή των βραβείων, είναι δεσμευτική για τη
διοργανώτρια αρχή.

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία συνολικού ποσού 7.000,00 ευρώ ενώ
προβλέπεται και η εξαγορά δύο μελετών συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ.
Α' ΒΡΑΒΕ ΙΟ - 4.000,00 ΕΥΡΩ
Β' ΒΡΑΒΕΙΟ - 2.000,00 ΕΥΡΩ
Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ - 1.000,00 ΕΥΡΩ

9. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού με τα χορηγούμενα στοιχεία και την αίτηση εγγραφής
θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Η. Π. Νάουσας http://futurepark.naoussa.gr.
Επίσης η Περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα και θα
αποσταλεί ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., του Σ.Α.Δ.Α.Σ. και του ΥΠΕ.ΚΑ,
καθώς επίσης και στις Αρχιτεκτονικές Σχολές της Χώρας.

Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με
ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies