ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΜΠΤΗΣ (5ης) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΘΕΜΑ: «Αποστολή πέμπτης (5ης) τροποποίησης απόφασης ανάρτησης και ταυτάριθμης
ανακοίνωσης ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α
(συνολικά 157 Ο.Τ.Α) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων - Βελβενδού και Βοΐου
της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αγίου Χριστοφόρου,
Ολυμπιάδος και Πέρδικα) και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων».

Σας αποστέλλουμε την αριθμ. 140339/22-09-2017 (ΑΔΑ: 7ΣΒ10Ρ1Γ-ΞΧ7) πέμπτη
(5η) τροποποίηση απόφασης ανάρτησης της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης και ταυτάριθμη
ανακοίνωση ανάρτησης, των Δασικών Χαρτών, όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α
(συνολικά 157 Ο.Τ.Α) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων - Βελβενδού και Βοΐου της
Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και
Πέρδικα) και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων.

Παρακαλούμε όλους τους αποδέκτες όπως αναρτήσουν σε εμφανή σημεία την
πέμπτη (5η) τροποποίηση απόφασης ανάρτησης και την ταυτάριθμη ανακοίνωση
ανάρτησης των Δασικών Χαρτών και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων, καθώς και στους
ιστότοπους αρμοδιότητάς τους, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να λάβουν
γνώση του περιεχομένου τους.

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΜΠΤΗΣ (5πς) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 157 Ο.Τ.Α.)
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ».

Από την Διεύθυνση Δασών Κοζάνης, ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθ. 140339/22-
09-2017 ταυτάριθμη απόφασή μας (ΑΔΑ: 7ΣΒ10Ρ1Γ-ΞΧ7), τροποποιήθηκε η υπ' αριθ.
7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφασή μας, με την οποία αναρτήθηκαν οι
Δασικοί Χάρτες όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων
Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων - Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-
Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Πέρδικα), ως προς το τμήμα
που αναφέρεται η προθεσμία και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.

Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και
ξεκινά την 3η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της
παραπάνω προθεσμίας, είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και αφορά τόσο τους
διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που κατοικούν στην αλλοδαπή.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην
αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στους Δασικούς Χάρτες
εκτάσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών και του
τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης
των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Κοζάνης), που βρίσκεται στο κτίριο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, "Ισόγειο (πρώην αίθουσα
Περιφερειακού συμβουλίου)" - Τ.Κ. 50100, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461053415,
2461053416, 2461053443, 2461053545 & 2461053508, τηλεομοιοτυπία: 2461053406

δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: dasxkoz@apdhp-dm.gov.gr,  εργάσιμες ώρες

08:00-16:00 μ.μ., καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

ΘΕΜΑ: «Πέμπτη (5η) τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ:
65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφασης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, όλων των προ -
Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων
- Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών OTA: Αγίου
Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Πέρδικα), και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή
αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους».

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών
    Κοζάνης.
  2. Την αριθμ. πρωτ. 110281/03-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΓ7ΤΟΡ1ΓΤ6Θ) τέταρτη τροποποίηση απόφασης
    της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον
    εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. ... και άλλες
    διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α7).

3. Το άρθρο 37 του Ν. 4489/2017 «Ευρωπαϊκή εντολή ... και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 140 Α").

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφασή μας,
κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής
αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων κατά
τα προηγούμενα Δασικών Χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 3η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική
ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και
αφορά τόσο τους διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που
κατοικούν στην αλλοδαπή».

Κατά τα λοιπά η με αριθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφασή μας
παραμένει και ισχύει ως έχει.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies