ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων του αγροκτήματος Ζερβοχωρίου , που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 191 για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΝΑΟΥΣΑ 59200

Τηλ. 23323 50340,

 Fax: 23320 24260

www.naoussa.gr

 

     

 

 

 

                            

 

Αρ. πρωτ.    21476/15-09-2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Ν.3463/06

β) την αριθ.  213/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων

γ) την Α.Π.  143/2017 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

δ) το Π.Δ. 270/81 περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

ε) Το Ν. 3816/2010 άρθρο 72, παρ. 1 , όπως ισχύει περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων του αγροκτήματος Ζερβοχωρίου , που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 191  για κτηνοτροφική εγκατάσταση με παρακάτω όρους. :

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

Το εκμισθούμενο αγροτεμάχιο , που αποτελεί τμήμα του  191 , εμβαδού 4 στρ. , της συμπληρωματικής διανομής του 1960 του αγροκτήματος Ζερβοχωρίου  , όπως αυτό αποτυπώνεται στο από τον   Ιούλιο  2016 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού κ. Λαζαρίδου Δέσποινας .

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα της  φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας και η αξιολόγησή τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας .

 

 

ΑΡΘΡΟ 3

1)     Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στον 2ο όροφο στην αίθουσα συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού την Πέμπτη 28/09/17 και ώρα  13:00μ.μ έως 13:30μ.μ  για το τμήμα από το αγροτεμάχιο  191 της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου .

2)     Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας , εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές . Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά .

3)     Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  .

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική , δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της .

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

Τέλος η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών , που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους .

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε ( 25 ) έτη  και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης . Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα των εκμισθωτών ( του Δήμου).

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

Διάρκεια εκμίσθωσης – υποχρέωση αναπροσαρμογή μισθώματος

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται στα 25 χρόνια με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης , μετά από συμφωνία των δύο μερών . Η παράταση της διάρκειας σύμβασης αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο , κατόπιν σχετικής αιτήσεως του μισθωτή .

Το επιτευχθέν μίσθωμα από την δημοπρασία ισχύει για ένα χρόνο , τα δε μισθώματα των επομένων χρόνων θα αναπροσαρμόζονται ετησίως προσαυξημένα και κατά ποσοστό 2% επί του εκάστοτε καταβαλλομένων μισθώματος του προηγούμενου χρόνου .

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία θα έχουν μόνο οι δημότες – κτηνοτρόφοι του Δήμου Νάουσας .

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά , όλα επί ποινή αποκλεισμού .

1. Μια  (1) Εγγυητική επιστολή ,  για τη συμμετοχή στη δημοπρασία , εκδιδόμενη από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων όπως παρακάτω :

Εγγυητική επιστολή προς τον Δήμο Νάουσας , ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς του συνολικού ετήσιου μισθώματος για χρονικό διάστημα πέντε (5)ετών δηλ. εμβαδόν έκτασης Χ  …….€/1000 Χ 5 έτη Χ 10%  και αναλυτικά ως εξής :

Για το τμήμα εμβαδού 4 στρ. Χ 50 € Χ 5 έτη Χ 10% = 100 €

2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας

3. Μητρώο Κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου

5 .Φορολογική ενημερότητα από τη Δ.Ο.Υ.

6. Ενημερότητα από τη ΔΕΥΑΝ Νάουσας

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιαδήποτε μορφή εταιρίας , η οποία οφείλει στο Δήμο  Νάουσας

8. Φωτοτυπία της Ταυτότητας του συμμετέχοντα ενδιαφερόμενου και του εγγυητή ή εγγυήτριας του

9. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή ή της εγγυήτριας του συμμετέχοντα ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

10. Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Νάουσας

Η έλλειψη ενός ή περισσότερων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής

Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος .

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και εάν διαπιστωθούν ελλιπή και ανακριβή δικαιολογητικά , αυτό θα συνεπάγεται αποκλεισμό του συμμετέχοντος . Η απόφαση αποκλεισμού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του αποκλεισμού .

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου , οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή Διαγωνισμού πριν από την έναρξη της διαδικασίας , καταθέτοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο .

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη , η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη .

 

ΑΡΘΡΟ 11

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει στην επιτροπή της δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή , ο οποίος θα υπογράψει και αυτός στα πρακτικά της δημοπρασίας και θα γίνεται υπεύθυνος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη αλληλεγγύως και αδιαιρέτως στο ολόκληρο και χωρίς το δικαίωμα διζήσεως και διαιρέσεως , για την έγκαιρη , πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος και γενικά για την καλή τήρηση των όρων της συμβάσεως μισθώσεως .

 

ΑΡΘΡΟ 12

 

Το ετήσιο μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα καταβάλλεται στις 31/12/ κάθε έτους και για όλο το υπόλοιπο χρονικό δίαστημα μέχρι τη λήξη του μισθωτικού έτους, εκτός από το ετήσιο μίσθωμα του πρώτου έτους που θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης .

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται για το Δήμο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

 

 ΑΡΘΡΟ 13

 

Αν ο μισθωτής θελήσει να κάνει χρήση νερού στο μίσθιο , θα πρέπει να τοποθετηθεί υδρομετρητής από τον μισθωτή , ο οποίος θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα εγκατάστασης .

Τον μισθωτή επίσης βαρύνουν όλες οι δαπάνες για την συντήρηση του μισθίου . Οι δαπάνες για επισκευές ακόμη και όταν πρόκειται για αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή .

 

ΑΡΘΡΟ 14

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση  σ’ αυτόν  της αποφάσεως  της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας , που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής , να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως , διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ των εκμισθωτών χωρίς δικαστική παρέμβαση . ο χρόνος ελέγχου της γνησιότητας των εγγυητικών καλής εκτέλεσης που θα κατατεθούν για την υπογραφή της σύμβασης δεν προσμετράτε στο παραπάνω δεκαήμερο .

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του , ενεχομένων αμφοτέρων δια την επί έλαττον διαφοράν του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης τοιαύτης .

Μετά τη λήξη  της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά .

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

 

Α. Εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης .

Α.1 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προς το Δήμο Νάουσας

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού το πρόσωπο που θα επιλεγεί , υποχρεούται να καταθέσει στο Δήμο Νάουσας Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης , αόριστης διάρκειας που θα εγγυάται την καλή εκτέλεση όλων των όρων τη σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί . Το ύψος της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής , θα είναι ίσο με το 10% του ποσού επί των επιτευχθέντων μισθωμάτων για της συνολική διάρκεια της μίσθωσης  , που θα προκύψει από τη δημοπρασία. Μετά τη λήξη της μίσθωσης η δοθείσα εγγύηση επιστρέφεται , εφόσον ο Δήμος δεν έχει κάποια από τις αναφερθείσες απαιτήσεις ή άλλη σχετική με την παρούσα μίσθωση κατά του μισθωτή ή δεν συντρέχει λόγος καταπτώσεως αυτής , οπότε αυτή λειτουργεί ως ποινική ρήτρα.

ΑΡΘΡΟ 15

 

Οι εκμισθωτές δεν ευθύνονται έναντι του μισθωτού , ούτε υποχρεούνται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου . Εξ’ άλλου ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος , για βλάβη από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει μετά την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 16

 

Ο Δήμος Νάουσας έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση όταν πρόκειται το μίσθιο να χρησιμοποιηθεί  ή να εκτελέσει κοινωφελές έργο επί αυτού , κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης .

Το μίσθιο θα παραδοθεί εντός έξι μηνών (6) από την έγγραφη ειδοποίηση , εκτός εάν ο μισθωτής δεσμεύεται αποδεδειγμένα με μακροχρόνιες συμφωνίες , οπότε ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για χρονικό διάστημα και όχι πέραν των δώδεκα (12) μηνών , άσχετα με τη λήξη των συμφωνιών του μισθωτή .

Σε περίπτωση που ο μισθωτής ενημερώσει τους εκμισθωτές ότι επιθυμεί την πρόωρη λύση της μίσθωσης λόγο απρόβλεπτων συγκυριών , θα πρέπει να προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά και εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Νάουσας κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι , να αποφασίσει για την πρόωρη λύση  της μίσθωσης και για την επιστροφή ή κατάπτωση της αντίστοιχης εγγυητικής .

 

ΑΡΘΡΟ 17

Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το μίσθωμα ή παραβεί ολικά ή μερικά οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται και στη σύμβαση μισθώσεως και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται:

α. τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από τη σύμβαση και την αποβολή του από το μίσθιο κατά τη νόμιμη διαδικασία.

β. την κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ως εύλογης και ρητά συμφωνηθείσας ποινικής ρήτρας, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των εκμισθωτών.

ΆΡΘΡΟ 18

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση, υπεκμίσθωση καθώς και υπομίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρων και η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Ακόμη απαγορεύεται στον μισθωτή να κάνει χρήση του μισθίου για άλλο σκοπό πέραν εκείνου για τον οποίο αυτό είναι προορισμένο, δηλαδή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση

ΆΡΘΡΟ 19

Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί να κατασκευάσει νέες κατασκευές εντός του μισθίου θα πρέπει να αποκτήσει όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την καλύτερη λειτουργία της κτηνοτροφικής του εγκατάστασης.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ή αποχώρησης πριν τη λήξη, ο μισθωτής έχει υποχρέωση  να απομακρύνει τις κατασκευές που δεν είναι χρήσιμες για το Δήμο Νάουσας με δικά του έξοδα καθώς και τον κινητό εξοπλισμό που δεν έχει ενσωματωθεί στο μίσθιο και που με δικές του δαπάνες έχει προμηθευτεί και εγκαταστήσει εντός του μισθίου. Σε περίπτωση δε μη απομάκρυνσης τους περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου Νάουσας , ο οποίος μπορεί να τις διαθέσει σε τρίτους ή να τις απομακρύνει. Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για τις κατασκευές και τον κινητό εξοπλισμό.

Ο μισθωτής ουδεμία αξίωση μπορεί να εγείρει κατά του Δήμου για οποιαδήποτε αιτία, ειδικότερα δε για κάθε διαφορά ως προς την οριζόμενη έκταση του μισθίου, το περισσότερο ή λιγότερο της οποίας θα μείνει προς όφελος ή προς ζημία του και της οποίας, από τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, αποδεικνύεται ότι έχει λάβει γνώση.

ΆΡΘΡΟ 20

Ο μισθωτής θα παραλάβει τον αγρό στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται με τους κινδύνους και τις ζημίες, χωρίς να μπορεί να έχει καμία αξίωση κατά του Δήμου, για οποιαδήποτε αιτία και από θεομηνίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εμβαδόν του αγροτεμαχίου είναι διαφορετικό από το αναγραφόμενο στον τίτλο ιδιοκτησίας, το ετήσιο μίσθωμα θα προσαρμοστεί ανάλογα, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάουσας .

ΆΡΘΡΟ 21

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 22                                        

Η  διακήρυξη  θα δημοσιευθεί  με φροντίδα Δημάρχου  τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο εμφανέστερο μέρος της έδρας του δήμου.

Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( https://diavgeia.gov.gr/), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».

Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί   σε  μία εβδομαδιαία εφημερίδα της Νάουσας.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης ή της τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον μισθωτή που θα ανακηρυχθεί από τον διαγωνισμό.

Οι  σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 23                          

 Η  επανάληψη  της  δημοπρασίας  γίνεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 &1 του Ν. 3463/2006,  που  προβλέπει  ότι  αν  η  δημοπρασία  δεν  φέρει  αποτέλεσμα  επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία,   της  οποίας  τους  όρους  καθορίζει  το  Δημοτικό Συμβούλιο.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή, κριθέντος ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή λόγω σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας. β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας και την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, ο τελευταίος πλειοδότης ή/και ο εγγυητής του αρνηθούν να προσκομίσουν τα προαπαιτούμενα, δεν προσέλθουν να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επαναληπτική δημοπρασία  θα  δημοσιευθεί  σύμφωνα  με  το  παραπάνω  άρθρο  24.  Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία,  με  την  επιφύλαξη  της  περίπτωσης  (β), εδαφ. 2  (‘’δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου’’).

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006 και τα  συναφή μ΄αυτά προεδρικά διατάγματα περί εκμισθώσεων δημοτικών χώρων - κτιρίων

ΆΡΘΡΟ 24

Η σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών .

ΆΡΘΡΟ 25

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, θα συνταχθεί η αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη, η δαπάνη της οποίας καθώς και τα έξοδα μεταγραφής αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο Νάουσας  το συμβόλαιο και το πιστοποιητικό μεταγραφής.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από :

Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρμόδιος Υπάλληλος κ. Λούκαρης Κυριάκος

Τηλ. 2332350373

 

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                                                                       

                                                                             ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies