Τέταρτη (4η) τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφασης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Τέταρτη (4η) τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφασης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, όλων των προ -Καποδιστριακών O.T.A (συνολικά 157 O.T.A.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων - Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών OTA: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Πέρδικα), και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους».

Έχοντας υπόψη:

1.    Την αριθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης.

2.    Την αριθμ. πρωτ. 89039/28-06-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΥΡ0Ρ1Γ-ΥΙΚ) τρίτη τροποποίηση απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4478/2017 «Κύρωση και προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας .... και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91 Κ).

3.    Το άρθρο 157 του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.ΕΎ.Α. ... και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α')

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφασή μας, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα Δασικών Χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 3η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και αφορά τόσο τους διαμένοντες στο εσωτερικό της χώρας, όσο και αυτούς που κατοικούν στην αλλοδαπή.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στους Δασικούς Χάρτες εκτάσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Κοζάνης), που βρίσκεται στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, "Ισόγειο (πρώην αίθουσα Περιφερειακού συμβουλίου)" - Τ.Κ. 50100, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2461053415, 2461053416, 2461053443, 2461053545 & 2461053508, τηλεομοιοτυπία: 2461053406, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: dasxkoz@apdhp-dm.gov.gr, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00-16:00 μ.μ., καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρίσεων.

Κατά τα λοιπά η με αριθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017(ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.

 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δ/νσης Δασών Κοζάνης

 

Γεώργιος Πασαγιάννης

Δασολόγος


×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies