Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης ) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Περίληψη διακήρυξης - προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης ) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων

 

                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Νάουσα   25-07-2017
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17377
ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ.-Λαπαβίτσας Γ.
Τηλ.:2332350367,50328
Fax:2332024260
Mail:lapavitsas@naoussa.gr
vatantzi@naoussa.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία  για την προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης ) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων .  

Αναθέτουσα Αρχή - ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, NUTS- EL 521

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV: , 09132100 ,  09134200 , 09135100 , 09211400 , 09211600 , 24951000 , 24961000,09211100.

 Περιγραφή

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης αφορά στην προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των Νομικών του Προσώπων. 1.ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.3.Α’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4.Β’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH.Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών. Η τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα κίνησης, θα γίνεται  από πρατήρια  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου Νάουσας. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στα καταστήματα  του δήμου  και των Νομικών του Προσώπων και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο. Τα λιπαντικά θα παραδοθούν συνολικά στο μηχανοστάσιο του Δήμου  και των Νομικών του Προσώπων από τον προμηθευτή. Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους.

Η προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών είναι συνολικού προϋπολογισμού 492.083,94 € άνευ ΦΠΑ +  24%, Φ.Π.Α. : 118.100,15 €,  ΣΥΝΟΛΟ 610.184,09 €

Αναλυτικά: 

1. τα καύσιμα θέρμανσης  (297.012,64. €   άνευ ΦΠΑ + 24%,Φ.Π.Α. 71.283,04€,  ΣΥΝΟΛΟ   368.295,68 €

2. τα καύσιμα κίνησης 179.247,90€ άνευ ΦΠΑ +  24% Φ.Π.Α 43.019,50 €, ΣΥΝΟΛΟ 222.267,40 €

3.για τα λιπαντικά και 15.823,40  € άνευ ΦΠΑ + 24% Φ.Π.Α.  3.797,61  €, ΣΥΝΟΛΟ     19.621,01€)

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης .

 Ο Δήμος Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας και των αντίστοιχων Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών  εξόδων έτους 2017 και τους αντίστοιχους του  2018

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης

   Δημόσια   διεθνή  ανοικτή  διαδικασία άνω των ορίων  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

α)για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή  λιανικής πώλησης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λιπαντικών.

Χρονοδιάγραμμα

  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης θα καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι κοινή για όλες τις συμβάσεις. Ως ανώτατη διάρκεια ισχύος κάθε σύμβασης ορίζεται το ένα έτος.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν, όλα τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης  από:

1) Την έδρα του Δήμου Νάουσας  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Δημαρχίας  30, Νάουσα

Γρ. Προμηθειών, Τηλέφωνα:  2332350367 και 2332350328 .

2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr   

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.eprocurement.gov.gr/ του Συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα μία (31) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

   Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση:www.naoussa.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: www.eprocurement .gov.gr. Αρ.συστηματος   44253.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)", .

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

28-7-2017

28-7-2017

25-8-17  ΩΡΑ 17.00.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 Εγγυήσεις συμμετοχής

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (το ύψος  της εγγυητικής επιστολής  αναφέρεται αναλυτικά  στο άρθρο  2.2.2  της διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ  της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις  αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των  είκοσι χιλιάδων  ευρώ  (άνευ ΦΠΑ).

 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 25-7-2017.

Πληροφορίες

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Νάουσας  στα τηλ. 2332350367 και 2332350328,υπόψη:   Κα Αθηνά Βαταντζή και  Κος Γεώργιος Λαπαβίτσας, αντίστοιχα.

 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαξ : 2332024260

                                                                     

 

                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

                                                                  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies