ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017"

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πυροπροστασία Δημοτικού δάσους Νάουσας για το 2017»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πυροπροστασία Δημοτικού δάσους Νάουσας για το 2017», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 39.600,00€ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 31.935,50€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα).

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται αποκλειστικά από τα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας /Τμήμα Δημοτικών Δασών, Δημαρχίας 30, Νάουσας, 59200, Πληροφορίες κ. Σκόδρα Ευμορφία, τηλ. 23323 50344, από τις 8:00 έως τις 14:00 (χωρίς κόστος) και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier (χωρίς εξουσιοδότηση) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της οικονομικής προςφοράς θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, και υποχρεωτικά φαξ & e-mail), έτσι ώστε η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Η.Π. Νάουσας να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινύσεις επ’ αυτής.

Για τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας, www.naoussa.gr στις Προκηρύξεις – Διακηρύξεις.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ, (Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ), στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (κεντρικό κτήριο – Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ή στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες με Δασολόγο ή Δασοπόνο που είναι εγκατεστημένοι σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ 39.600,00€.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies