Απόφαση ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

 

 

 

                          Νάουσα 05/07/2017

                          Αρ.Πρωτ.  15740

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

          Δ/νση: Δημαρχίας 30, 59 200 Νάουσα

 

         Τηλ  2332350309     Fax:2332024260

          Πληροφορίες: Έλενα Καραμπέλκου              

 

   www.naoussa.gr    e-mail: info@naoussa.gr

                                                                   

                                                                                           

 

 

                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

1.Την περίπτ. Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011(ΦΕΚ 138/10-06-2011 τεύχος Α’)

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010

3.Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ορίζει με ρητή εντολή του τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αραμπατζή Στεργιαννή ως εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με θητεία μέχρι 31-08-2019 και αναθέτει σε αυτήν χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων σε θέματα υγείας του πληθυσμού.

Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος θα :

 

  • Παρακολουθεί τα δρώμενα αρμοδιότητάς της σε τοπικό επίπεδο,
  • Συντονίζει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς,
  • Προτείνει- εισηγείται σχετικές δράσεις,
  • Συνδράμει στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας,
  • Εποπτεύει την τήρηση κανονιστικών διατάξεων

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους.

Από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανωτέρω δημοτική σύμβουλο, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

                                                            Ο Δήμαρχος  Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 

                                                                                                                                                                                                              Νικόλαος Κουτσογιάννης

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

1.Δημοτική σύμβουλο κυρία Αραμπατζή Στεργιαννή

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Γεν. Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies