Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την καθαριότητα των χώρων του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», για ένα (1) έτος

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

O Δήμαρχος Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά “για την καθαριότητα των χώρων του Δήμου Νάουσας” για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 86.769,43 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜOΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Πληροφορίες: Βαταντζή Α.Λαπαβίτσας Γ.

Τηλέφωνο:  2332350367,2332350328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ:12980/2-6-2017

                                  

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την καθαριότητα των χώρων του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», για ένα (1) έτος

                                               

      O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά “για την καθαριότητα των χώρων του Δήμου Νάουσας” για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 86.769,43 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.                                            

Είδος Υπηρεσίας: Καθαριότητα

Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 90911200-8

 Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του ς Δήμου Νάουσας» έτους 2017 και του αντίστοιχου  2018.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 Ημερομηνία  έναρξης υποβολής προσφορών 3-6-2017

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  η Δευτέρα  26-6-2017και ώρα 17:00μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή  30-6-2017  και ώρα 10:30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ
12979/2-6-2017. διακήρυξη. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ'αριθμ 12979/2-6-2017 διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους   1 % της συνολικής καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (ήτοι 868,03 ευρώ) . Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Νάουσας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.   Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας  www. naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αρ συστημ 42689                                                                                                           

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies