ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη χορήγηση αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Διάθεση διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση:    26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64

Ταχ. Κωδ.:     546 27

Τηλέφωνα:   2313 325 474, 516

Φαξ:         2313 325 473

E-mail:         c.papaioannou@pkm.gov.gr

Πληροφορίες: Χ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ


Θεσσαλονίκη  4 Μαΐου 2017 Αρ. Πρωτ.: οικ. 174347(383)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη χορήγηση αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010).
 2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α΄ 226/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρίθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016).
 3. Την αριθμ. 9752/2014/03-06-2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.
 4. Την με αριθμ. ΓΠΠΚΜ οικ. 3245/16-09-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 572/Υ.Ο.Δ.Δ./19-09-2014).
 5. Την με αριθ. ΓΠΠΚΜ οικ.1827/08-06-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 321/Υ.Ο.Δ.Δ./21-06-2016), όπως διορθώθηκε και ισχύει.(ΑΔΑ 6ΣΦΣ7ΛΛ-3ΗΘ
 6. Την με αριθμ. οικ. 30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/τβ’/10-02-2017, περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/ Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, τμημάτων/ Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 7. Την με αριθμ. οικ. 30158(388)/27-01-2017 (ΦΕΚ 516/τβ’/21-02-2017, περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 8. Την με αριθμ. ΓΠΠΚΜ οικ. 642/20-02-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί

«Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2017).

 1. Τα άρθρα 22, 23 και 25 του κεφ. ΣΤ΄ «Υπαίθριο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο» του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/τ.α΄/25-05-2014).
 2. Την με αριθμ 440086(1055)11-11-2015 [ΑΔΑ: ΩΘΥ97ΛΛ-Ξ 5Υ] Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθορισμό του αριθμού νέων αδειών πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και τον καθορισμό του καταβαλλόμενου τέλους ανά χορηγηθείσα άδεια.
 3. Την με αριθμ. 91 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου [ΑΔΑ: Ω2ΜΓ7ΛΛ-ΜΔΑ], σχετικά με την έγκριση χορήγησης των αδιάθετων αδειών πλανοδίου υπαίθριου εμπορίου έτους 2016, στο έτος 2017, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διάθεση διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Η κατανομή αδιάθετων αδειών ανά κατηγορία είναι η κάτωθι:

 

Εκατόν Πενήντα Επτά (157) άδειες για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και άνθη.

 

Εκατόν Δέκα Οκτώ (118) άδειες για πώληση βιομηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού, υπόδησης, χαρτικών-ειδών παντοπωλείου κτλ

 

Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, (παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 - ΦΕΚ 118/2014 τεύχοςΑ).

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με την αριθμ. 440086(1055)/16-11-2015 (ΦΕΚ 2516/τβ΄/20-11-2015) [ΑΔΑ: ΩΘΥ97ΛΛ-Ξ5Υ], απόφαση, καθόρισε τη διάθεση πεντακοσίων (500) νέων αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2016

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών και εφόσον απέμεναν αδιάθετες άδειες, ακολουθείται η προ- βλεπόμενη διαδικασία, από τις διατάξεις του Ν.4264/2014, όπως ισχύει.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 7 του Ν.4403/2016 αναστέλλεται έως 30/06/2017, η έκδοση χορήγησης αδειών πλανοδίου εμπορίου παροχής γευμάτων (τύπου καντίνα)

 

 Β.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑΣΚΗΣΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗΥΠΑΙΘΡΙΟΥΠΛΑΝΟΔΙΟΥΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Άδειαάσκησηςδραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, (γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

 

ΦΑΣΗΑ΄:


Γ.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 Για την απόκτηση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στην αρμόδια αρχή, αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια  άσκησης  βιοποριστικού επαγγέλματος και δεν είναι συνταξιούχος. Στην περίπτωση επιλογής της ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερόμενων.

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι άνεργος και ανήκει κατά περίπτωση σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014. Συγκεκριμένα:

 

 1. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία) προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με αναφορά στο είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλεί .
 2. Πιστοποιητικό ανεργίας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητα.
 4. Πιστοποιητικό κατά περίπτωση*/**:

 

 • Αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα (50%) ή τυφλότητας
 • Πολύτεκνων ή Τρίτεκτων
 • Αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
 • Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία
 • Ομογενών Βορειοηπειρωτών και Ομογενών Παλιννοστούντων
 • Εγγραφής στα δημοτολόγια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας για τους Έλληνες Ρομά.
 • Για απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα και άτομα υπό απεξάρτηση.

 

*(παραθέτονται στην παράγραφο -1- της προηγηθείσας ενότητας « Β. Δικαιούχοι »)

**(θα διατίθεται αναλυτικός οδηγός δικαιολογητικών από τα κατά τόπους τμήματα εμπορίου)

 

ΦΑΣΗΒ΄:

 

Το δικαίωμα λήψης άδειας, εφόσον εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και προκειμένου να είναι έγκυρη η διαδικα - σία, ο ενδιαφερόμενος, εντός της ορισμένης από το Περιφερειακό Συμβούλιο προθεσμίας, οφείλει να καταθέσει εκ νέου στην αρμόδια υπηρεσία επιπλέον :

 

α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης - άσκησης επιτη- δεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125),

β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,

γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋπο- θέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών,

δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.

ε) το αποδεικτικό κατάθεσης του πιστωτικού ιδρύματος του τέλους για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου100€,

 

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει επίσης, αντίγραφο της άδεια κυκλοφορίας, και της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερο- μένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 1. 1.  «Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσε- ων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρω - ση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δη- μοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυν - σης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρ - χη».

 

 1. 2.  Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 1. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυ - σικό πρόσωπο.

 

 1. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου είναι να έχει πραγματοποιηθεί δήλω - ση έναρξης του επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.

 

 1. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής

 

 1. Το «τέλος άδειας άσκησης πλανοδίου εμπορίου», καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, σε πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας, που έχει ανοίξει για το λόγο αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από τα αρμόδια τμήματα εμπορίου στα οποία θα απευθύνονται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών Β΄ΦΑΣΗΣ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα υποβάλλεται υποχρεωτικά ταυτόχρονα με την υποβολή όλων των υπολοίπων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 4264/2014, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των δικαιούχων, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια από την υπηρεσία

 

 1. Ο τρόπος καταβολής του τέλους, θα γίνεται μόνο με τη φυσική παρουσία σε υποκατάστημα της τράπεζας.
 2. Επί του τραπεζικού γραμματίου είσπραξης (ή αποδεικτικού κατάθεσης), στην αιτιολογία θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου αδείας και το Α.Φ.Μ. του, ανεξάρτητα του προσώπου που θα πραγματοποιεί τη συ- ναλλαγή (συναλλασσόμενος).

 

 1. Η διαδικασία επιστροφής του «τέλος άδειας άσκησης πλανοδίου εμπορίου», ως αχρεωστήτως καταβληθέντα προ- βλέπεται για τις περιπτώσεις:
 • Υπαναχώρησης – παραίτησης των δικαιούχων για οποιονδήποτε λόγο από το δικαίωμα της αρχικής έκδοσης και χορήγησης αδείας.
 • Πραγματοποίησης εκ παραδρομής κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό από μη δικαιούχο αδείας.
 • Εσφαλμένης ή ελλιπούς καταχώρησης στοιχείων που απαιτούνται.

 

Ε. ΟΡΟΙΑΣΚΗΣΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΥΠΑΙΘΡΙΟΥΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

 Δενεπιτρέπεταιη άσκηση πλανόδιου εμπορίου: (α)πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και

(β) σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.

 

 Καλούνταιοι ενδιαφερόμενοινα καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΑΣΗ Α΄)στακατάτόπουςΤμήματαΕμπορίουτωνΔιευθύνσεωνΑνάπτυξηςτωνΠεριφερειακώνΕνοτήτωντης  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 04/05/2017 έως και τις 05/06/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.

 

Μετάτηνπάροδοαυτήςτηςπροθεσμίας,οιαιτήσειςδενθαγίνονταιδεκτές.

 

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα είδη των εμπορευμάτων προς πώληση και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

 

Αντικατάσταση  της  αίτησης,  διόρθωση  αυτής  ή  συμπλήρωση  τυχόν  ελλειπόντων  δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ακολουθεί πίνακας με τα τηλέφωνα και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα).

 

 

Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης Περιφερειάρχη «για τον καθορισμό του αριθμού νέων αδειών πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και τον καθορισμό του καταβαλλόμενου τέλους ανά χορηγηθείσα άδεια».

Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr , στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

Κ. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ

 

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
 3. Γραφείο Περιφερειάρχη ΠΚΜ
 4. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ
 5. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 6. Γραφείο Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε

(μέσωτωνυπηρεσιώντωνΔ/νσεωνΑνάπτυξηςτωνΠΕ)

 1. Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων

(μέσωτωνυπηρεσιώντωνΑνάπτυξης και Περιβάλλοντος τωνΠΕ)

 1. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 2. Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των ΠΕ, Τμήματα Εμπορίου.

 

ΕσωτερικήΔιανομή: Τμήμα Εμπορίου και Α.Ε.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Τμήμα Εμπορίου-Βασ. Ηρακλείου 12

54625 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:   2313 330047 Κρανά Κρυσταλλία

2313 330025 Στύλος Ιωάννης                                          FAX:2313 330046

2313 330018 Τόζιου Θεοδώρα  Προϊστάμενος: Κρανά Κρυσταλλία (e-mail: K.Krana@pkm.gov.gr)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Τμήμα Εμπορίου Διοικητήριο Έδεσσα, 582 00 – Έδεσσα

ΤηλέφωναΕπικοινωνίας: 2381 351378 Πολατίδης Ευστάθιος (e-mail: spolatidis@1177.syzefxis.gov.gr) 2381 351352 Δούμος Περικλής & Σταματέλλος Γιώργος

FAX:2381 351219

Προϊστάμενος:Πολατίδης Ευστάθιος (e-mail: spolatidis@1177.syzefxis.gov.gr)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Τμήμα Εμπορίου Διοικητήριο,

631 00 Πολύγυρος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2371 351220 Πιστολά Άννα  (e-mail: emporiou1@halkidiki.gov.gr)

2371 351248 Ληστής Θεόδωρος (e-mail: prog5@halkidiki.gov.gr)

FAX:2371351341

 

Προϊστάμενος: Ληστής Θεόδωρος (e-mail: prog5@halkidiki.gov.gr)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας Τμήμα Εμπορίου - Λεωφ. Στρατού 72,

59 100 Βέροια

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2331 353611 Παυλίδης Γεώργιος

2331 353613 Λαφάρας Αθανάσιος                                                                                    FAX: 2331353698

2331 353602 Αποστολοπούλου Ελισάβετ

Προϊστάμενος:Αποστολοπούλου Ελισσάβετ (e-mail: e.apostolopoulou@imathia.pkm.gov.gr)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Τμήμα Εμπορίου28ης Οκτωβρίου 40,

601 00 Κατερίνη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2351 351132 Προβιδα Ελένη                                                                                               FAX: 2351 351150

2351 351131 Ουσταμπασίδης Μενέλαος  Προϊστάμενος: Καζαντζίδου Χρυσάνθη(e-mail:c.kazantzidou@pieria.pkm.gov.gr)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Τμήμα Εμπορίου Ανδρέα Παπανδρέου 3, Διοικητήριο,

611 00 Κιλκίς

ΤηλέφωνοΕπικοινωνίας: 2341 353302 Μιχαηλίδης Κυριάκος

FAX:23410 79716

 

Προϊστάμενος:Σωτηριάδης Παντελής(e-mail: pa.sotiriadis@kilkis.gr)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Τμήμα Εμπορίου, Μεραρχίας 36 Διοικητήριο,

621 00 Σέρρες

ΤηλέφωναΕπικοινωνίας: 2321 350377 Βουτσινά Ιωάννα                                                                                   FAX: 2321 350398-498

2321 350376 Διαμαντοπούλου Ελένη  Προϊστάμενος: Αλεξούδης Χρήστος(e-mail:xaleksoudis@serres.pkm.gov.gr)

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies