ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α(44.354,84 € + 10.645,16 € Φ.Π.Α. 24%)


          Ημερομηνία :3/5/2017
Αρ. Πρωτ. :9954
 
Δ/νση Διοικ/κών – Οικον/κών Υπηρεσιών
Γραφειο προμηθειών
Πληρ. Βαταντζή Αθηνά , Λαπαβίτσας Γ.
Τηλ 2332350367,2332350328
             

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ


Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  ΓΙΑ ΤΗΝ YΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ προϋπολογισμού  55.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α(44.354,84 € + 10.645,16 € Φ.Π.Α. 24%)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328 fax: 2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr
Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr


2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις).
3. Κωδικός CPV: 45112714-3
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά στην
YΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ στο Νεκροταφείο της πόλης της Νάουσας
5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προυπολογισμού
6. Χρόνος παράδοσης υπηρεσιών: 7 ημέρες πρίν την εκτέλεση του  40πενθήμερου μνημόσυνου. Χρόνος ισχύος τη σύμβασης:  12  μήνες.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
    α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
    δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι α) Εργοληπτικές ή Εμπειροτεχνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα αντίστοιχα «μητρώα περιφερειακών ενοτήτων», εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή β) Εμπειροτέχνες μαρμαροτεχνίτες εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική  οργάνωση
8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 17/05/2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30  π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.45.7326.011   του προϋπολογισμού του έτους 2017  και τον αντίστοιχο του έτους 2018 του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 32/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη ψήφιση και διάθεση της πίστωσης (σχετ. Α.Α.Υ. 460/ 2017).
12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και η περίληψη της προκήρυξης στη Διαύγεια.

                         Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

                           Κουτσογιάννης Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies